ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ

Fri, 05/02/2021
Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

O ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΚΑΛΕΙ

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα του στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ να καταθέσουν σφραγισμένη έγγραφη προσφορά για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) που θα καλύψει τις ανάγκες για τα έτη 2021, 2022 και 2023 κίνησης του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΕΖ 4390 και του φουσκωτού σκάφους με διακριτικό τίτλο «ΜΑΟΥΝΤ ΑΙΝΟΣ» στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 1 της ενταγμένης Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με Κωδικό ΟΠΣ 5033022 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Η σφραγισμένη έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση έως την 16/02/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.