Θεσμικό πλαίσιο

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ο οποίος συστήθηκε με το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27-8-2002) «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.», (σύμφωνα με τους Ν. 1650/15-10-1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) για «την προστασία του περιβάλλοντος» και Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/7-10-1999) «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»).

Σκοπός του είναι η διαχείριση και προστασία της περιοχής «Εθνικός Δρυμός Αίνου». Ο Φορέας εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Υ.ΠΕ.Κ.Α.) και χρηματοδοτείται από το "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.)" (ΕΣΠΑ 2007-2013) μέσω του έργου:

"ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ".

Το Ελληνικό και Διεθνές Νομικό Πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης δίνεται συνοπτικά παρακάτω:

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27-8-2002).
 • Ν. 1650/15-10-1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1086).
 • Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/7-10-1999).
 • Κ.Υ.Α. 125190/363/28-1-2003 (ΦΕΚ 126/Β/7-2-2003). Καθορισμός αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.
 • Υ.Α. οικ. 126436/2464/26-6-2003 (ΦΕΚ 918/Β/4-7-2003). Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (1ου).
 • Υ.Α. 27188/15-6-2005 (ΦΕΚ 999/B/18-7-2005). Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.
 • Υ.Α. 866/7-1-2005 (ΦΕΚ 65/Β/21-1-2005). Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.
 • Υ.Α. 27180/15-6-2005 (ΦΕΚ 975/Β/13-7-2005). Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.
 • Υ.Α. 28004/15-6-2005 (ΦΕΚ 999/Β/18-7-2005). Κανονισμός εκτέλεσης έργων, ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής μελετών και υπηρεσιών, προμήθειας, παράδοσης και παραλαβής αγαθών, υλικών προϊόντων και σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.
 • Υ.Α. 23602/5-6-2006 (ΦΕΚ 775/Β/26-6-2006). Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (2ου).
 • Υ.Α. 28501/21-12-2009 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 538/29-12-2009). Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (3ου).
 • Υ.Α. 21555/15-6-2011 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 193/16-6-2011). Τροποποίηση της υπ' αριθ. 28501/21-12-2009 Υ.Α. συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.
 • Υ.Α. 29962/15-9-2011 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 332/26-9-2011). Τροποποίηση της υπ' αριθ. 28501/21-12-2009 Υ.Α. και της υπ' αριθμ. 21555/15-6-2011 όμοιας απόφασης με την οποία τροποποιήθηκε η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.
 • Υ.Α. 47768/22-11-2011 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 446/21-12-2011). Τροποποίηση της υπ' αριθ. 28501/21-12-2009 Υ.Α. και της υπ' αριθμ. 21555/15-6-2011 όμοιας απόφασης με την οποία τροποποιήθηκε η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Οδηγία 79/409/ΕΕ ή Οδηγία για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών. Προστασία της μεταναστευτικής και μη ορνιθοπανίδας και των βιοτόπων της στον Ευρωπαϊκό χώρο. Η Οδηγία εναρμονίστηκε στο ελληνικό Δίκαιο με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985), 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-1998).
 • Οδηγία 92/43/ΕΕ ή Οδηγία για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Προστασία της βιολογικής ποικιλότητας στην Ευρώπη μέσω της δημιουργίας του δικτύου Ειδικών Ζωνών Προστασίας (S.P.A.) «Νatura 2000». Η Οδηγία εναρμονίστηκε στο ελληνικό Δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3028/11-12-1998 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-1998).
 • Σύμβαση ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΙΡΟ «για την διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας. Υπογράφηκε το 1992 και κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν.2204/1994 (ΦΕΚ 59/Α/15-4-1994).
 • Σύμβαση ΒΟΝΝΗΣ «για τη διατήρηση μεταναστευτικών ειδών αγρίων ζώων». Κυρώθηκε με το Ν.2719/1999 (ΦΕΚ 106/Α/26-5-1999).
 • Σύμβαση ΒΕΡΝΗΣ «για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης». Υπογράφηκε το 1979, τέθηκε σε ισχύ το 1982 και κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/Α/13-3-1983).
 • Σύμβαση ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ - CITES «για το διεθνές εμπόριο των απειλούμενων ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας». Υπογράφηκε το 1973 και κυρώθηκε με το Ν.2055/1992 (ΦΕΚ 105/Α/30-6-1992).