Προσωπικό

Προσωπικό Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
Εικόνα. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μαζί με το υφιστάμενο Προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου το έτος 2019.

Στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου απασχολούνται σήμερα:

  • Πέντε άτομα Επιστημονικού Προσωπικού (1 ΠΕ Δασολόγος, 1 ΠΕ Γεωπόνος, 1 ΠΕ Βιολόγος, 1 ΠΕ Διοικητικός, 1 ΠΕ Ξεναγός).
  • Τρία άτομα ως Προσωπικό Επόπτευσης/Φύλαξης (1 ΤΕ Δασοπόνος, 2 ΔΕ Ειδικοί Δασικής Προστασίας).

Κατωτέρω παρουσιάζεται το υφιστάμενο προσωπικό του Φορέα μας:

Μιχαήλ Ξανθάκης, Δρ. Δασολόγος – Πληροφορικός, MSc, Αναπληρωτής Διευθυντής (Ημ. Πρόσληψης: 11.07.2011). Για αναλυτικό βιογραφικό, πατήστε εδώ.

Βασιλική Καραγιάννη, ΠΕ Γεωπόνος, MSc, Προισταμ Επόπτευσης/Φύλαξης του Φορέα (Ημ. Πρόσληψης: 08.05.2007). Για αναλυτικό βιογραφικό, πατήστε εδώ.

Σοφία Μοσχοπούλου, ΠΕ Βιολόγος, MSc, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενημέρωσης & Προγραμμάτων Εθελοντισμού (Ημ. Πρόσληψης: 22.05.2014). Για αναλυτικό βιογραφικό, πατήστε εδώ,

Ελένη Κουμαριώτη, ΠΕ Διοικητικός, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα (Ημ.Πρόσληψης: 17.01.2012). Για Αναλυτικό βιογραφικό πατήστε εδώ.

Παναγιώτης Μινέτος, ΤΕ Δασοπόνος, μέλος του προσωπικού Επόπτευσης/Φύλαξης του Φορέα (Ημ. Πρόσληψης: 11.07.2011). Για αναλυτικό βιογραφικό, πατήστε εδώ.

Γεώργιος Ισμαήλος, ΠΕ Επιμελητής-Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής, μέλος του προσωπικού Επόπτευσης/Φύλαξης του Φορέα (Ημ. Πρόσληψης: 01.08.2012).Για αναλυτικό βιογραφικό, πατήστε εδώ.

Διονυσία Σπανού, ΔΕ Ειδικός Δασικής Προστασίας, μέλος του προσωπικού Επόπτευσης/Φύλαξης του Φορέα (Ημ. Πρόσληψης: 01.12.2008). Για αναλυτικό βιογραφικό, πατήστε εδώ.

Κων/νος Βολτέρας, ΔΕ Ειδικός Δασικής Προστασίας, μέλος του προσωπικού Επόπτευσης/Φύλαξης του Φορέα (Ημ. Πρόσληψης: 11.07.2011). Για αναλυτικό βιογραφικό, πατήστε εδώ.