ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης Ημερίδων

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

(CPV 79952000-2)

O ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

 1. Το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27-8-2002) με τον οποίο ιδρύθηκε ο Φορέας Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Β/20-02-2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις».
 2. Το Ν. 4412/2016 (Α΄147) περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και ιδίως τα άρθρα 2 παράγραφος 1 σημείο 31 και 118 αυτού περί απευθείας ανάθεσης.
 3. Το Ν. 4314/2014 για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματικής Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/14-05-2015) και το Ν.4331/2015 ΦΕΚ (69/Α/2-7-2015) και ισχύει.
 4. Το Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών δημόσιου τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 1.
 5. Την παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερημένων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
 6. Το Ν. 4013/2011 (A 204) “Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων… ”
 7. Το Ν.3861/2010 (Α 112) Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 8. Το ν. 2859/2000 (Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
 9. Το ν. 2690/1999 (Α 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
 10. Το ν. 2121/1993 (Α΄25) «Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».
 11. Το π.δ. 28/2015 (Α 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
 12. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) «Ανάληψη υποχρέωσης από του ς διατάκτες».
 13. Την με αρίθμ. 57654 (Β 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 14. Των σε εκτέλεση ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή που απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, κοινωνικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 15. Την ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”.
 16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
 17. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β : Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2020 είκοσι οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)»
 18. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/20116/2787 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 114/07-03-2019) Υπουργική Απόφαση «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 19. Τις διατάξεις του Κανονισμού εκτέλεσης έργων, ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής μελετών και υπηρεσιών, προμήθειας, παράδοσης και παραλαβής αγαθών, υλικών προϊόντων και σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (ΦΕΚ 999/Β/18-7-2005) ως προς το μέρος που δεν έχει καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και παραμένει σε ισχύ.
 20. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Υ.Α. 27188/15-6-2005 (ΦΕΚ 999/B/18-7-2005).
 21. Την Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου. (Aριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60658/1583, ΦΕΚ 2886/Β/05-07-2019).
 22. Την υπ’ αρίθμ. 8/12.06.2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα με την οποία ορίζεται Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα.
 23. Την υπ’ αριθ. 5η Απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης/13.01.2020 του Δ.Σ. του Φορέα, δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής, Παραλαβής Προμηθειών & Υπηρεσιών και Αξιολόγησης Ενστάσεων.
 24. Την υπ’ αριθ. 14η Απόφαση της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης/18.12.2019 του Δ.Σ. του Φορέα, δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης του Υποέργου 2 της Πράξης.
 25. Την ανάγκη διοργάνωσης ημερίδων για την καταγραφή/ανάδειξη υπεραιωνόβιων ελιών και ελαιώνων Κεφαλονιάς-Ιθάκης στα πλαίσια της πράξης ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ.
 26. Την με αριθμ. πρωτ. 2781/28.01.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ: Οι ΜΝΗΜειακοί ΕλαιώνεΣ και ελαιόδεντρα: Καταγραφή, Αποτύπωση, Χρονολόγηση και Ανάδειξή τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα» με Κωδικό ΟΠΣ 5034829 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».
 27. Την με αριθμ. Πρωτ. 2418/21.01.2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί της 1ης Επικαιροποίησης Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο: «ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ: Οι ΜΝΗΜειακοί ΕλαιώνεΣ και ελαιόδεντρα : Καταγραφή, Αποτύπωση, Χρονολόγηση και Ανάδειξή τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα»- Κωδικός ΟΠΣ : 5034829 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».
 28. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 49/13.01.2020 (ΑΔΑ: Ψ92Μ46Ψ848-ΟΡ1), ΑΔΑΜ: 20REQ006198296 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διενέργεια της δαπάνης.
 29. Την με αριθ. 110/23.01.2020 (ΑΔΑ: Ω8ΩΩ46Ψ848-52Ν, ΑΔΑΜ:20REQ006198340) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης δύο (2) ενημερωτικών ημερίδων στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 2 της Πράξης «ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ: Οι Μνημειακοί ΕλαιώνεΣ και ελαιόδεντρα: Καταγραφή, Αποτύπωση, Χρονολόγηση και Ανάδειξή τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα» με Κωδικό ΟΠΣ 5034829 και κωδικό ΣΑΕ ΕΠ0221 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου προκειμένου να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές μέχρι την Δευτέρα 03/02/2020 και ώρα 14:00, στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Κουτάβου στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Αναλυτική περιγραφή των παραπάνω υπηρεσιών αναφέρεται στον Πίνακα Α (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) στο Παράρτημα Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.

1. Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 8.064,52 €, ΦΠΑ: 1.935,48 €), που θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης «ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ: Οι Μνημειακοί ΕλαιώνεΣ και ελαιόδεντρα: Καταγραφή, Αποτύπωση, Χρονολόγηση και Ανάδειξή τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014- 2020» από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ ΕΠ0221, με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2019ΕΠ02210005.

2. Κριτήρια αξιολόγησης:

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

3. Διάρκεια Σύμβασης:

Από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και οπωσδήποτε όχι πέραν της 31/12/2022. Τυχόν τροποποίηση της σύμβασης θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

4. Δικαιολογητικά:

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) στην οποία θα δηλώνεται ότι:

 • α. Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
 • β. Έλαβε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 • γ. Εφόσον επιλεγεί ανάδοχος, δεσμεύεται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, πριν την υπογραφή της σύμβασης:
 • δ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
  • Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,
  • Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

5. Διαδικασία συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα και δραστηριοποιούνται στην διοργάνωση ημερίδων/σεμιναρίων/συνεδρίων. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συνοδευόμενα από οικονομική προσφορά σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, μέχρι την Δευτέρα 03/02/2020 και ώρα 14:00, στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης.

Οι Προσφορές θα παραλαμβάνονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης εμπρόθεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση οι Προσφορές θα επιστρέφονται.

Επίσης, εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6.Ισχύς Προσφορών:

Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της Πρόσκλησης.

7. Τρόπος πληρωμής:

Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών στον Ανάδοχο θα γίνει τμηματικά σε δύο (2) ισόποσες δόσεις μετά την τμηματική παραλαβή των παραδοτέων ανά ημερίδα. Για την καταβολή του κάθε τιμήματος θα απαιτούνται:

 • Πρωτόκολλο Παραλαβής των προσφερόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
 • Τιμολόγιο του Αναδόχου.
 • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του Αναδόχου.
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (τηλ. επικοινωνίας: 26710 29258, κ. Μιχαήλ Ξανθάκη).

Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης (www.aenosnationalpark.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η διοργάνωση δύο (2) ενημερωτικών ημερίδων εντός του, 2020 και 2021 αντιστοίχως, σε ημερομηνίες που θα καθορισθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, για τη διάχυση των αποτελεσμάτων των διαχειριστικών δράσεων και των δράσεων παρακολούθησης της Πράξης «Υποέργου 2 της Πράξης «ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ: Οι Μνημειακοί ΕλαιώνεΣ και ελαιόδεντρα: Καταγραφή, Αποτύπωση, Χρονολόγηση και Ανάδειξή τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα»» με στόχο την ενημέρωση-πληροφόρηση τόσο των χρηστών της περιοχής (stakeholders) όσο και του ευρύ κοινού σχετικά με τις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000, την αναγκαιότητα καταγραφής, ανάδειξης υπεραιωνόβιων ελιών και ελαιώνων Κεφαλονιάς-Ιθάκης, καθώς και σχετικά με τα αποτελέσματα που αναμένεται να έχουν αυτές στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Πιο αναλυτικά, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις παρακάτω υπηρεσίες ανά ημερίδα:

 1. Εξεύρεση, σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή, κατάλληλου χώρου για τη διεξαγωγή της κάθε ημερίδας, στην περιοχή του Ν. Κεφαλληνίας, και κάλυψη τυχόν δαπανών ενοικίασής του, καθώς και προετοιμασία του χώρου με την τοποθέτηση και λειτουργία κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (μικρόφωνα, ηχεία, ασύρματα μικρόφωνα, οθόνες, projector, κ.λπ.)
 2. Σχεδιασμός, εκτύπωση προσκλήσεων (100 τεμ.), καθώς και χορήγηση βεβαιώσεων συμμετοχής στους συμμετέχοντες.
 3. Σχεδιασμός και εκτύπωση προγράμματος ημερίδας (100 τεμ.).
 4. Σχεδιασμός και εκτύπωση αφίσας ημερίδας (30 τεμ.).
 5. Παραγωγή φακέλων ημερίδας (100 τεμ.) με μπλοκ Α5, στυλό διαρκείας κ.τ.λ.
 6. Προμήθεια ενός Roll-up Banner με τα στοιχεία της Πράξης.
 7. Καταχώρηση της πρόσκλησης της ημερίδας σε δύο τουλάχιστον τοπικά ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
 8. Φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση των ημερίδων.
 9. Απομαγνητοφώνηση πρακτικών/περιεχομένου των ημερίδων και παραγωγή DVD με το υλικό που θα συγκεντρωθεί (απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, υλικό βιντεοσκόπησης, φωτογραφικό υλικό, εισηγήσεις-παρουσιάσεις ομιλητών κ.τ.λ.)
 10. Υπηρεσίες catering για 100 άτομα με μενού το οποίο θα περιλαμβάνει coffee break (κατ’ ελάχιστο καφέ, χυμό, κουλουράκια, κέικ, μεταλλικό νερό) και ελαφρύ γεύμα (κατ’ ελάχιστο αλμυρά σάντουιτς και κρουασάν, τυροπιτάκια, καναπεδάκια, αναψυκτικά, μεταλλικό νερό)
 11. Ανεύρεση χώρου διαμονής και κάλυψη εξόδων διαμονής των εισηγητών-ομιλητών (έως 6 άτομα) για μία διανυκτέρευση. Η επικοινωνία και συνεννόηση με τους εισηγητές για τη διευθέτηση των διαδικασιών διανυκτέρευσης είναι ευθύνη του Αναδόχου.
 12. Κάλυψη των μετακινήσεων των ομιλητών-εισηγητών προς το χώρο διοργάνωσης των ημερίδων από και προς τους τόπους κατοικίας τους. Η επικοινωνία και συνεννόηση με τους μετακινούμενους για τη διευθέτηση των διαδικασιών μετακίνησης είναι ευθύνη του Αναδόχου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΑΡΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια)
Πρόσκληση   τετραχρωμία Velvet 170 γραμμαρίων 100
Πρόγραμμα   τετραχρωμία Velvet 170 γραμμαρίων 100
Αφίσα εκδήλωσης 35 x 50 cm τετραχρωμία Velvet 170 γραμμαρίων 30
Χάρτινος φάκελος (folder) με στοιχεία της ημερίδας και λογότυπο του Φ.Δ. 22 x 30 cm τετραχρωμία τουλάχιστον 300 γραμμαρίων 100
Στυλό διαρκείας μπλε με λογότυπο του Φ.Δ       100
Μπλοκ σημειώσεων τουλάχιστον 25 σελίδων 14,8 x 21 cm τετραχρωμία Χαρτί γραφής 90 100
Χάρτινα αυτοκόλλητα εξωτερικής επικόλλησης με στοιχεία και λογότυπο του Φ.Δ. διαμέτρου 8 cm τετραχρωμία, offset σε γυαλιστερό χαρτί   100
Roll-up Banner με μηχανισμό βάσης στήριξης με κοντάρι και θήκη μεταφοράς 85 x 200 cm Εκτύπωση από πολυπροπυλένιο σε ανάπτυγμα τετραχρωμία η οποία τυλίγεται μέσα στο μηχανισμό   1

Για τα πιο πάνω υλικά, το λογότυπο του Φ.Δ., οδηγίες δημοσιότητας-επικοινωνίας του ΠΕΠ 2014-2020, καθώς και σχετικό κείμενο και φωτογραφίες που πιθανόν να απαιτούνται, θα δοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Η γραφιστική σχεδίαση και η εκτύπωσή τους θα γίνουν από τον Ανάδοχο. Πριν την τελική εκτύπωση των ανωτέρω παραδοτέων θα αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή οι μακέτες στην Αναθέτουσα Αρχή για παρατηρήσεις – έγκριση.

Οι προαναφερόμενες ποσότητες ισχύουν για έκαστη ημερίδα.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ


Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Δρ. Γεώργιος Δρακάτος

Συνημμένα αρχεία