Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης για το 2020

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27-8-2002) με τον οποίο ιδρύθηκε ο Φορέας Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Β/20-02-2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις».
 2. Το Ν. 4412/2016 (Α΄147) περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και ιδίως τα άρθρα 2 παράγραφος 1 σημείο 31 και 118 αυτού περί απευθείας ανάθεσης.
 3. Το Ν. 4314/2014 για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματικής Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/14-05-2015) και το Ν.4331/2015 ΦΕΚ (69/Α/2-7-2015) και ισχύει.
 4. Το Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών δημόσιου τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 1.
 5. Την παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερημένων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
 6. Το Ν. 4013/2011 (A 204) “Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων… ”
 7. Το Ν.3861/2010 (Α 112) Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 8. Το ν. 2859/2000 (Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
 9. Το ν. 2690/1999 (Α 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
 10. Το ν. 2121/1993 (Α΄25) «Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».
 11. Το Π.Δ. 28/2015 (Α 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
 12. Το Π.Δ. 80/2016 (Α 145) «Ανάληψη υποχρέωσης από του ς διατάκτες».
 13. Την με αρίθμ. 57654 (Β 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 14. Των σε εκτέλεση ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή που απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, κοινωνικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 15. Την ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”.
 16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
 17. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β : Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2020 είκοσι οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)»
 18. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/20116/2787 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 114/07-03-2019) Υπουργική Απόφαση «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 19. Τις διατάξεις του Κανονισμού εκτέλεσης έργων, ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής μελετών και υπηρεσιών, προμήθειας, παράδοσης και παραλαβής αγαθών, υλικών προϊόντων και σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (ΦΕΚ 999/Β/18-7-2005) ως προς το μέρος που δεν έχει καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και παραμένει σε ισχύ.
 20. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Υ.Α. 27188/15-6-2005 (ΦΕΚ 999/B/18-7-2005).
 21. Την Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου. (Aριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60658/1583, ΦΕΚ 2886/Β/05-07-2019).
 22. Την υπ’ αρίθμ. 8/12.06.2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα με την οποία ορίζεται Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα.
 23. Την υπ’ αριθ. 4η Απόφαση (ΑΔΑ:9ΞΕ646Ψ848-ΛΟΒ) της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης/13.01.2020 του Δ.Σ. του Φορέα, δυνάμει της οποίας εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για απευθείας αναθέσεις προμηθειών και υπηρεσιών έως του ποσού των 2.500 €.
 24. Την υπ’ αριθ. 5η Απόφαση (ΑΔΑ: 66ΚΣ46Ψ848-5Θ3) της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης/13.01.2020 του Δ.Σ. του Φορέα, δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής, Παραλαβής Προμηθειών & Υπηρεσιών και Αξιολόγησης Ενστάσεων.
 25. Την ανάγκη ανάθεσης υπηρεσιών Νομικής υποστήριξης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για το έτος 2020.
 26. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1567/23.12.2020 ΑΔΑ: 6ΩΛΣ46Ψ848-ΓΥΘ ΑΔΑΜ: 19REQ006100277) Πρωτογενούς αιτήματος για την διενέργεια της δαπάνης.
 27. Την με αριθ. 108/23.01.2020 (ΑΔΑ: ΨΡΚΤ46Ψ848-Τ4Β, ΑΔΑΜ: 20REQ006192526 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι προτίθεται να προβεί στην επιλογή δικηγόρου για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω, με κατάρτιση σύμβασης μέχρι την 31.12.2020 συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Η χρηματοδότηση καλύπτεται από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού από τον οποίο επιχορηγείται ο Φορέας Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου για το έτος 2020.

Το χρονικό διάστημα παροχής των εν λόγω υπηρεσιών θα είναι από την υπογραφή της Σύμβασης έως και την 31-12-2020, η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι όπως παρακάτω:

 1. Νομική − δικαστηριακή υποστήριξη και γενικά νομική κάλυψη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Φορέα Διαχείρισης.
 2. Νομική εκπροσώπηση του Φορέα ενώπιον δικαστηρίων, δικαιοδοτικών οργάνων ή δημοσίων αρχών κράτους - μέλους, τρίτης χώρας ή διεθνών δικαστηρίων, δικαιοδοτικών ή θεσμικών οργάνων.
 3. Νομική τεκμηρίωση των γνωμοδοτήσεων του Φορέα Διαχείρισης και των εγγράφων που αποστέλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 4. Νομικές συμβουλές για την εκπροσώπηση του Φορέα ενώπιον δικαστηρίων, δικαιοδοτικών οργάνων ή δημοσίων αρχών κράτους - μέλους, τρίτης χώρας ή διεθνών δικαστηρίων, δικαιοδοτικών ή θεσμικών οργάνων
 5. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου − Παροχή βοήθειας στη διατύπωση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης.
 6. Συστηματική παρακολούθηση του δημόσιου και ευρωπαϊκού δικαίου που αφορά στον Φορέα Διαχείρισης.
 7. Νομική επεξεργασία/σύνταξη συμβάσεων με τρίτους (προμήθειες, παραγγελίες, εργολαβίες, μισθώσεις, συμβάσεις εργασίας και έργου κ.λπ.), διακηρύξεων, δημοπρασιών.
 8. Νομική επεξεργασία των Εσωτερικών Κανονισμών του Φορέα.
 9. Γνωμοδοτήσεις επί θεσμικών θεμάτων – παροχή νομικών συμβουλών προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή τις υπηρεσίες του Φορέα Διαχείρισης, επίλυση νομικών προβλημάτων που προκύπτουν από την εκτέλεση των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί.
 10. Παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα δικαίου περιβάλλοντος.
 11. Ενημέρωση των υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης επί των διατάξεων της νομοθεσίας και νομολογίας σε θέματα που τις αφορούν. Παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα διοικητικού δικαίου.
 12. Χειρισμός δικαστικών υποθέσεων και διαφορών του Φορέα Διαχείρισης με τρίτους και υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Φορέα.
 13. Τήρηση του αναγκαίου αρχείου της υπηρεσίας για να ανταποκριθεί στις προηγούμενες δραστηριότητες (Συγκέντρωση νόμων, διαταγμάτων, γνωμοδοτήσεων, αποφάσεων και νομολογίας που αφορούν τα θέματα που απασχολούν τον Φορέα Διαχείρισης).
 14. Εκπροσώπηση του Φορέα Διαχείρισης οπουδήποτε χρειαστεί σχετικά με τις ως άνω υπηρεσίες.

Στην αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν έξοδα για μετακινήσεις, διαμονή κ.λπ. για νομικές υποθέσεις του Φορέα εκτός της έδρας αυτού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου κατά την έννοια του άρθρου 2 του Π.Δ. 258/1987 (A' 125) και του Κώδικα Δικηγόρων.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 04.02.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία του Φορέα και στη διεύθυνση Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 281 00 Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου δεν φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο παράδοσης και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Αιτήσεις που θα υποβληθούν ή παραληφθούν μετά την ημερομηνία και ώρα που προσδιορίζονται παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται στους αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχτούν, ακόμη και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

α) Να είναι δικηγόροι.
β) Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
γ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μη τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
δ) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων.
ε) Να κατέχουν πτυχίο Τμήματος Νομικής της χώρας ή αναγνωρισμένο ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής.

Στο φάκελο της αίτησης θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχεται:

1. Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων (πτυχία , μεταπτυχιακοί τίτλοι κ.λπ..).

2. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι οι Προσφέροντες:

 • Έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης τους οποίους και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 • Τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιογραφικό μου σημείωμα είναι αληθή.
 • Μέχρι και την ημέρα υποβολής της αίτησής μου:

-Έχω εκπληρώσει (οι άνδρες) τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχω απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και δεν είμαι ανυπότακτος
-Δεν έχω ποινική καταδίκη ή υποδικία και δεν τελώ υπό δικαστική συμπαράσταση.

3. Οικονομική προσφορά με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος

Με την αίτησή τους, οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους.

Επιπρόσθετα προσόντα από τα ανωτέρω αναγκαία, όπως επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.λπ. που θα αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά θα αξιολογηθούν προσθετικά από την Επιτροπή.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:

 • Η φράση ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020, με κεφαλαία γράμματα.
 • Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου).
 • Ο αριθμός της παρούσας πρόσκλησης (119/27-01-2020).
 • Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (04-02-2020).
 • Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος.

Δεκτές γίνονται μόνον οι ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται.

Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο όλων των όρων της πρόσκλησης.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα συνάψει σύμβαση με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να υπογράψει το συμφωνητικό στην οριζόμενη προθεσμία, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου δύναται να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη συμμετέχοντα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Φορέα (τηλ. 26710 29258, Ε-mail; [email protected] υπόψιν Δρ. Μιχαήλ Ξανθάκης).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Δρακάτος
Δρ. Σεισμολόγος


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Της υπ’ αριθ. 119/27.01.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για το έτος 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς: ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 119/27-1-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, διάρκειας μέχρι 31.12.2020, δηλώνω ότι θα παρέχω τις υπηρεσίες όπως φαίνεται παρακάτω:

 1. Νομική − δικαστηριακή υποστήριξη και γενικά νομική κάλυψη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Φορέα Διαχείρισης στο πλαίσιο λειτουργίας του Φορέα, νομική τεκμηρίωση των γνωμοδοτήσεων του Φορέα Διαχείρισης και των εγγράφων που αποστέλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 2. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου − Παροχή βοήθειας στη διατύπωση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης.
 3. Συστηματική παρακολούθηση του δημόσιου και ευρωπαϊκού δικαίου που αφορά στον Φορέα Διαχείρισης.
 4. Νομική επεξεργασία/σύνταξη συμβάσεων με τρίτους (προμήθειες, παραγγελίες, εργολαβίες, μισθώσεις, συμβάσεις εργασίας και έργου κ.λπ.), διακηρύξεων, δημοπρασιών καθώς και των Εσωτερικών Κανονισμών του Φορέα.
 5. Γνωμοδοτήσεις επί θεσμικών θεμάτων – παροχή νομικών συμβουλών προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή τις υπηρεσίες του Φορέα Διαχείρισης, επίλυση νομικών προβλημάτων που προκύπτουν από την εκτέλεση των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο λειτουργίας του Φορέα.
 6. Ενημέρωση των υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης επί των διατάξεων της νομοθεσίας και νομολογίας σε θέματα που τις αφορούν. Παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα διοικητικού δικαίου στο πλαίσιο λειτουργίας του Φορέα.
 7. Χειρισμός δικαστικών υποθέσεων και διαφορών του Φορέα Διαχείρισης με τρίτους και υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Φορέα.
 8. Τήρηση του αναγκαίου αρχείου της υπηρεσίας για να ανταποκριθεί στις προηγούμενες δραστηριότητες (Συγκέντρωση νόμων, διαταγμάτων, γνωμοδοτήσεων, αποφάσεων και νομολογίας που αφορούν τα θέματα που απασχολούν τον Φορέα Διαχείρισης).
 9. Εκπροσώπηση του Φορέα Διαχείρισης οπουδήποτε χρειαστεί σχετικά με τις ως άνω υπηρεσίες.

Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης και προσφέρω την παρακάτω τιμή μέχρι 31.12.2020:

.....................................

[ολογράφως]

(           ,     €)

[αριθμητικώς]

Ημερομηνία: ………………………….


Ο προσφέρων

Συνημμένα αρχεία