Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού
(CPV 38635000-5, 38633000-1, 38112100-4, 32332300-2, 37413230-7, 38430000-8, 38410000-2, 37413240-0)


O ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27-8-2002) με τον οποίο ιδρύθηκε ο Φορέας Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Β/20-02-2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις».
 2. Το Ν. 4412/2016 (Α΄147) περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και ιδίως τα άρθρα 2 παράγραφος 1 σημείο 31 και 118 αυτού περί απευθείας ανάθεσης.
 3. Το Ν. 4314/2014 για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματικής Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/14-05-2015) και το Ν.4331/2015 ΦΕΚ (69/Α/2-7-2015) και ισχύει.
 4. Το Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών δημόσιου τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 1.
 5. Την παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερημένων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
 6. Το Ν. 4013/2011 (A 204) “Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων… ”
 7. Το Ν.3861/2010 (Α 112) Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 8. Το ν. 2859/2000 (Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
 9. Το ν. 2690/1999 (Α 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
 10. Το ν. 2121/1993 (Α΄25) «Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».
 11. Το π.δ. 28/2015 (Α 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
 12. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) «Ανάληψη υποχρέωσης από του ς διατάκτες».
 13. Την με αρίθμ. 57654 (Β 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 14. Των σε εκτέλεση ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή που απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, κοινωνικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 15. Την ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”.
 16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
 17. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β : Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2020 είκοσι οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)»
 18. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/20116/2787 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 114/07-03-2019) Υπουργική Απόφαση «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 19. Τις διατάξεις του Κανονισμού εκτέλεσης έργων, ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής μελετών και υπηρεσιών, προμήθειας, παράδοσης και παραλαβής αγαθών, υλικών προϊόντων και σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (ΦΕΚ 999/Β/18-7-2005) ως προς το μέρος που δεν έχει καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και παραμένει σε ισχύ.
 20. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Υ.Α. 27188/15-6-2005 (ΦΕΚ 999/B/18-7-2005).
 21. Την Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου. (Aριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60658/1583, ΦΕΚ 2886/Β/05-07-2019).
 22. Την υπ’ αρίθμ. 8/12.06.2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα με την οποία ορίζεται Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα.
 23. Την υπ’ αριθ. 5η Απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης/13.01.2020 του Δ.Σ. του Φορέα, δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής, Παραλαβής Προμηθειών & Υπηρεσιών και Αξιολόγησης Ενστάσεων.
 24. Την υπ’ αριθ. 14η Απόφαση της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης/18.12.2019 του Δ.Σ. του Φορέα, δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης του Υποέργου 2 της Πράξης.
 25. Την ανάγκη προμήθειας πετρελαίου κίνησης για την καταγραφή υπεραιωνόβιων ελιών και ελαιώνων Κεφαλονιάς-Ιθάκης στα πλαίσια της πράξης ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ.
 26. Την με αριθμ. πρωτ. 2781/28.01.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ: Οι ΜΝΗΜειακοί ΕλαιώνεΣ και ελαιόδεντρα: Καταγραφή, Αποτύπωση, Χρονολόγηση και Ανάδειξή τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα» με Κωδικό ΟΠΣ 5034829 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».
 27. Την με αριθμ. Πρωτ. 2418/21.01.2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί της 1ης Επικαιροποίησης Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο : «ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ: Οι ΜΝΗΜειακοί ΕλαιώνεΣ και ελαιόδεντρα : Καταγραφή, Αποτύπωση, Χρονολόγηση και Ανάδειξή τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα»- Κωδικός ΟΠΣ 5034829 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».
 28. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1491/17.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΞΙ746Ψ848-ΙΝΤ, ΑΔΑΜ: 19REQ006060358 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διενέργεια της δαπάνης.
 29. Την με αριθ. 274/19.02.2020 (ΑΔΑ: ΩΔΕ546Ψ848-ΗΙΘ, ΑΔΑΜ: 20REQ006311752 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

ΚΑΛΕΙ

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα του στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ να καταθέσουν σφραγισμένη έγγραφη προσφορά για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 2 της Πράξης «ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ: Οι Μνημειακοί ΕλαιώνεΣ και ελαιόδεντρα: Καταγραφή, Αποτύπωση, Χρονολόγηση και Ανάδειξή τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα» με Κωδικό ΟΠΣ 5034829 και κωδικό ΣΑΕ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020 και του πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ 19REQ006060358».

Η σφραγισμένη έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση έως την 28/02/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Συνοπτικά στοιχεία της υπό ανάθεση Προμήθειας

Τίτλος Πράξης «ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ: Οι Μνημειακοί ΕλαιώνεΣ και ελαιόδεντρα: Καταγραφή, Αποτύπωση, Χρονολόγηση και Ανάδειξή τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα»
Κωδικός ΟΠΣ Πράξης 5034829
Είδος Σύμβασης Σύμβαση Προμήθειας
Χρονική διάρκεια υλοποίησης Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
Κριτήριο κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 7248 €
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 28/02/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00
Τόπος διενέργειας Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Αργοστόλι, 28100, Κεφαλονιά
CPV 38635000-5, 38633000-1, 38112100-4, 32332300-2, 37413230-7, 38430000-8, 38410000-2, 37413240-0
Προϋπολογισμός που βαρύνει Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 2019ΕΠ02210005 κωδ. ΣΑ ΕΠ0221
Χρηματοδότηση Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Αναπτυξιακού Ταμείου Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» από της Πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 2019ΕΠ02210005:
Διάρκεια ισχύος προσφορών Διακόσες σαράντα ημέρες (240) από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού
Κρατήσεις Τον ανάδοχο βαρύνουν υπερ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την παροχή των προμηθειών στον τόπο με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγραφα της Σύμβασης. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος
Παραλαβή Οριστική παραλαβή
Πληροφορίες Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά,
Τηλ. & Fax: 26710 29258
Ε-mail: [email protected]
[email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο έγγραφο της πρόσκλησης.

Συνημμένα αρχεία