Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια ιματισμού για το προσωπικό του Φ.Δ.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης “Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού περιβαλλοντικής παρακολούθησης/αστυνόμευσης για την ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου”, που είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020, προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια ιματισμού για το προσωπικό του Φ.Δ.» που διαθέτει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και την περ. 31 του άρθρου 2.

Επιπλέον, έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

 1. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β (ΦΕΚ 30Β/17.01.2020): Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2020 είκοσι οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)».
 2. Το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Β/20-02-2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις».
 3. Το γεγονός ότι το ποσοστό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης δεν υπερβαίνει το 40% του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Φορέα Διαχείρισης για το έτος 2019, όπως ορίζεται με την παρ. 4 του άρθρου 63 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’/28.06.2014).
 4. Το Ν. 4412/2016 περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και ιδίως τα άρθρα 2 παράγραφος 1 σημείο 31 και 118 αυτού περί απευθείας ανάθεσης.
 5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 221/13-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΓΟ146Ψ848-Α61, ΑΔΑΜ: 20REQ006291591) πρωτογενές αίτημα για τη διενέργεια της δαπάνης.
 6. Την με αριθ. πρωτ. 273/19-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΞΖ46Ψ848-ΥΗΗ, ΑΔΑΜ: 20REQ006311272) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
 7. Τις διατάξεις του Κανονισμού εκτέλεσης έργων, ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής μελετών και υπηρεσιών, προμήθειας, παράδοσης και παραλαβής αγαθών, υλικών προϊόντων και σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (ΦΕΚ 999/Β/18-7-2005) ως προς το μέρος που δεν έχει καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και παραμένει σε ισχύ.
 8. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Υ.Α. 27188/15-6-2005 (ΦΕΚ 999/B/18-7-2005).
 9. Την “Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.” (Aριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60658/1583, ΦΕΚ 2886/Β/05-07-2019).
 10. Την υπ’ αριθ. 5η Απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης/13.01.2020 του Δ.Σ. του Φορέα, δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκαν: η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών των διαγωνισμών, η Επιτροπή για την Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή Προμηθειών και Υπηρεσιών και η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (ΑΔΑ: 66ΚΣ46Ψ848-5Θ3).
 11. Την ανάγκη προμήθειας ιματισμού για το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.
 12. Την με αριθμ. πρωτ. 2783/28.01.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης “Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού περιβαλλοντικής παρακολούθησης/αστυνόμευσης για την ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020.
 13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 48468/20058/ 06 -06 -2019 έγκριση Διάθεσης Πίστωσης και ορισμός Υπόλογου Διαχειριστή Έργου ΣΑΕΠ 0221 «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού περιβαλλοντικής παρακολούθησης/αστυνόμευσης για την ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου» Κ.Ε. 2019ΕΠ02210001.

ΚΑΛΕΙ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

που λειτουργούν νόμιμα και που έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται στον κλάδο, να υποβάλλουν προσφορές για την «Προμήθεια ιματισμού για το προσωπικό του Φ.Δ.», προϋπολογισθείσας αξίας εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις της Ενταγμένης Πράξης “Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού περιβαλλοντικής παρακολούθησης/αστυνόμευσης για την ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει με βάση την συμφερότερη οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.

Χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του Αναδόχου.

Τόπος παράδοσης είναι τα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, στο Αργοστόλι. Τυχόν ελαττωματικό υλικό αντικαθίστανται με ευθύνη του προμηθευτή.

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως την Τετάρτη 26.02.2020 και ώρα 13:00.

Τρόπος Παράδοσης Προσφορών
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

 1. Ιδιοχείρως στον Τόπο Κατάθεσης Προσφορών.
 2. Μέσω ταχυμεταφοράς – courier.
 3. Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

Στις περιπτώσεις (2) και (3) ο Φ.Δ.Ε.Δ.Α. δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των Προσφορών.

Τόπος Κατάθεσης Προσφορών
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Αργοστόλι, Κεφαλονιά, Τ.Κ. 28100.

Οδηγίες

Στον φάκελο θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια ιματισμού για το προσωπικό του Φ.Δ.» και να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:
  • Α) δεν βρίσκεται σε μία από τι καταστάσεις των άρθρων 73& 74 του Ν. 4412/2016.Β) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
  • Γ) Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016.
  • Δ) Έλαβε πλήρη γνώση της Τεχνικής Περιγραφής και της Συγγραφής Υποχρεώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας και τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
  • Ε) Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016.
  • ΣΤ) Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο.
 2. Συμπληρωμένο τον πίνακα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (βλ. Παράρτημα Ι).
 3. Συμπληρωμένη την Οικονομική Προσφορά (σύμφωνα με το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, βλ. Παράρτημα ΙΙ). Στην τελική τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και οι δαπάνες αποστολής, διαχείρισης, αντικατάστασης που θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων κρίνεται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον Προσωρινό Ανάδοχο και κατά τη σύναψη της Σύμβασης. Ο Προσωρινός Ανάδοχος, μετά από αποστολή σχετικής πρόσκλησης για την υπογραφή της Σύμβασης, θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

 • Νομιμοποιητικά έγγραφα (τα αποδεικτικά έγγραφα, από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους),
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου,
 • Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την παραπάνω διαδικασία, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, κα Καραγιάννη Β., Τηλ.: 26710-29258, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Ε-mail: [email protected]


Εκ μέρους του Δ.Σ.,
Δρ. Γεώργιος Δρακάτος
Πρόεδρος του Δ.Σ. –
Δ/ντής Ερευνών
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία