Πρόσκληση υποβολής προσφοράς εντύπου υλικού

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου (2) “Καταγραφή Υπεραιωνόβιων Ελαιώνων & Ελαιόδενδρων των Περιοχών Natura 2000 της Κεφαλονιάς– Ιθάκης” της Πράξης «ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ: Οι ΜΝΗΜειακοί ΕλαιώνεΣ και ελαιόδεντρα: Καταγραφή, Αποτύπωση, Χρονολόγηση και Ανάδειξή τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα, με στόχο τη Διατήρηση/Διαχείριση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της υπαίθρου των Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5034829, που είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020, προτίθεται να προβεί στην «Εκτύπωση βιβλίου, φυλλαδίων & λοιπού εντύπου υλικού, που θα περιλαμβάνει Υπεραιωνόβιες Ελιές και Ελαιώνες» της Κεφαλονιάς-Ιθάκης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και την περ. 31 του άρθρου 2.

Επιπλέον, έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

 1. Το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27-8-2002) με τον οποίο ιδρύθηκε ο Φορέας Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Β/20-02-2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις».
 2. Το Ν. 4412/2016 (Α ́147) περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και ιδίως τα άρθρα 2 παράγραφος 1 σημείο 31 και 118 αυτού περί απευθείας ανάθεσης.
 3. Το Ν. 4314/2014 για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματικής Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/14-05-2015) και το Ν.4331/2015 ΦΕΚ (69/Α/2-7-2015) και ισχύει.
 4. Το Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών δημόσιου τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 1.
 5. Την παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερημένων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
 6. Το Ν. 4013/2011 (A 204) “Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων... ”
 7. Το Ν.3861/2010 (Α 112) Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 8. Το ν. 2859/2000 (Α ́ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
 9. Το ν. 2690/1999 (Α 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
 10. Το ν. 2121/1993 (Α ́25) «Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».
 11. Το π.δ. 28/2015 (Α 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
 12. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) «Ανάληψη υποχρέωσης από του ς διατάκτες».
 13. Την με αρίθμ. 57654 (Β 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 14. Των σε εκτέλεση ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή που απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, κοινωνικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 15. Την ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β ́3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β ́ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”.
 16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Περιφερειακής Ανάπτυξης 3 Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
 17. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β : Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2020 είκοσι οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)»
 18. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/20116/2787 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 114/07-03-2019) Υπουργική Απόφαση «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 19. Τις διατάξεις του Κανονισμού εκτέλεσης έργων, ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής μελετών και υπηρεσιών, προμήθειας, παράδοσης και παραλαβής αγαθών, υλικών προϊόντων και σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (ΦΕΚ 999/Β/18-7-2005) ως προς το μέρος που δεν έχει καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και παραμένει σε ισχύ.
 20. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Υ.Α. 27188/15-6-2005 (ΦΕΚ 999/B/18-7-2005).
 21. Την Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου. (Aριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60658/1583, ΦΕΚ 2886/Β/05-07-2019).
 22. Την υπ’ αρίθμ. 8/12.06.2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα με την οποία ορίζεται Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα.
 23. Την υπ’ αριθ. 5 η Απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης/13.01.2020 του Δ.Σ. του Φορέα, δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής, Παραλαβής Προμηθειών & Υπηρεσιών και Αξιολόγησης Ενστάσεων.
 24. Την υπ’ αριθ. 14η Απόφαση της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης/18.12.2019 του Δ.Σ. του Φορέα, δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης του Υποέργου 2 της Πράξης.
 25. Την ανάγκη δημιουργίας έντυπου υλικού στα πλαίσια της πράξης ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ.
 26. Την με αριθμ. πρωτ. 2781/28.01.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ: Οι ΜΝΗΜειακοί ΕλαιώνεΣ και ελαιόδεντρα: Καταγραφή, Αποτύπωση, Χρονολόγηση και Ανάδειξή τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα» με Κωδικό ΟΠΣ 5034829 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».
 27. Την με αριθμ. Πρωτ. 2418/21.01.2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί της 1ης Επικαιροποίησης Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο : «ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ: Οι ΜΝΗΜειακοί ΕλαιώνεΣ και ελαιόδεντρα : Καταγραφή, Αποτύπωση, Χρονολόγηση και Ανάδειξή τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα»- Κωδικός ΟΠΣ 5034829 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014- 2020».
 28. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 51/13.01.2020 (ΑΔΑ:ΩΓ3Ν46Ψ848-4Γ4, ΑΔΑΜ:20REQ00620151 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διενέργεια της δαπάνης.
 29. Την με αριθ. 114/24.01.2020 (ΑΔΑ:6ΕΛΖ46Ψ848-ΝΘΓ, ΑΔΑΜ:20REQ006201637 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

 

ΚΑΛΕΙ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

που λειτουργούν νόμιμα και που έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υπηρεσιών εκτύπωσης, να υποβάλλουν προσφορές για την «Εκτύπωση βιβλίου, φυλλαδίων & λοιπού εντύπου υλικού, που θα περιλαμβάνει Υπεραιωνόβιες Ελιές και Ελαιώνες». Η δαπάνη της ανωτέρω υπηρεσίας έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις της Ενταγμένης Πράξης «ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ: Οι ΜΝΗΜειακοί ΕλαιώνεΣ και ελαιόδεντρα: Καταγραφή, Αποτύπωση, Χρονολόγηση και Ανάδειξή τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα, με στόχο τη Διατήρηση/Διαχείριση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της υπαίθρου των Ιονίων Νήσων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Κατόπιν αυτών, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται ανάλογα, όπως υποβάλλουν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος - Προσφορά στην ελληνική γλώσσα, έως Δευτέρα 09.03.2020 και ώρα 14:00, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Αργοστόλι, Κεφαλονιά, Τ.Κ. 28100), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Φορέα (Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας), σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75) ότι:
  • δεν βρίσκεται σε μία από τι καταστάσεις των άρθρων 73& 74 του Ν. 4412/2016
  • Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
  • Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016.
  • Έλαβε πλήρη γνώση της Τεχνικής Περιγραφής και της Συγγραφής Υποχρεώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας και τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
  • Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016.
  • Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75) ότι: "... τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και ακριβή, ότι οι όροι της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αποδεκτοί και ότι δεσμεύεται για την τιμή και τους όρους παράδοσης και πληρωμής..." και επίσης εφόσον ζητηθεί θα προσκομίσει εντός 10ημερου: α. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο β. Ασφαλιστική ενημερότητα γ. Φορολογική ενημερότητα (με ποινή αποκλεισμού) δ. Νομιμοποιητικά έγγραφα (τα αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους), ε) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
 3. Η Πρόταση του κάθε υποψηφίου (συμπληρωμένη σε απλή σελίδα, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι), η οποία πρέπει να καλύπτει το αντικείμενο των υπηρεσιών εκτύπωσης.
 4. Η Οικονομική Προσφορά του κάθε υποψηφίου (συμπληρωμένη σε απλή σελίδα σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ) πρέπει να αναφέρει το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Τα ποσά αυτά καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις του υποψηφίου Αναδόχου. Η Οικονομική Προσφορά του κάθε υποψηφίου πρέπει να καλύπτει όλες τις υπηρεσίες εκτύπωσης προς τον Φορέα Διαχείρισης.
 5. Στον Φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο της πρόσκλησης.

Συνημμένα αρχεία