Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης Ημερίδων

Δευ, 06/04/2020
Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης Ημερίδων
(CPV 79952000-2)

O ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

 1. Το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27-8-2002) με τον οποίο ιδρύθηκε ο Φορέας Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Β/20-02-2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις».
 2. Το Ν. 4412/2016 (Α΄147) περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και ιδίως τα άρθρα 2 παράγραφος 1 σημείο 31 και 118 αυτού περί απευθείας ανάθεσης.
 3. Το Ν. 4314/2014 για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματικής Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/14-05-2015) και το Ν.4331/2015 ΦΕΚ (69/Α/2-7-2015) και ισχύει.
 4. Το Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών δημόσιου τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 1.
 5. Την παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερημένων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
 6. Το Ν. 4013/2011 (A 204) “Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων… ”
 7. Το Ν.3861/2010 (Α 112) Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
 8. Το ν. 2859/2000 (Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
 9. Το ν. 2690/1999 (Α 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
 10. Το ν. 2121/1993 (Α΄25) «Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».
 11. Το π.δ. 28/2015 (Α 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
 12. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) «Ανάληψη υποχρέωσης από του ς διατάκτες».
 13. Την με αρίθμ. 57654 (Β 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 14. Των σε εκτέλεση ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή που απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, κοινωνικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 15. Την ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”.
 16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
 17. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β : Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2020 είκοσι οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)»
 18. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/20116/2787 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 114/07-03-2019) Υπουργική Απόφαση «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 19. Τις διατάξεις του Κανονισμού εκτέλεσης έργων, ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής μελετών και υπηρεσιών, προμήθειας, παράδοσης και παραλαβής αγαθών, υλικών προϊόντων και σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (ΦΕΚ 999/Β/18-7-2005) ως προς το μέρος που δεν έχει καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και παραμένει σε ισχύ.
 20. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Υ.Α. 27188/15-6-2005 (ΦΕΚ 999/B/18-7-2005).
 21. Την Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου. (Aριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60658/1583, ΦΕΚ 2886/Β/05-07-2019).
 22. Την υπ’ αρίθμ. 8/12.06.2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα με την οποία ορίζεται Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα.
 23. Την υπ’ αριθ. 5η Απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης/13.01.2020 του Δ.Σ. του Φορέα, δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής, Παραλαβής Προμηθειών & Υπηρεσιών και Αξιολόγησης Ενστάσεων.
 24. Την με αριθμ. πρωτ. 1427/17.07.2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του στα Γεωπάρκα της UNESCO» με κωδικό ΟΠΣ 5007956 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».
 25. Την με αριθμ. πρωτ. 2000/29.01.2020 Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του στα Γεωπάρκα της UNESCO» με Κωδικό ΟΠΣ 5007956 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».
 26. Την ανάγκη διάχυσης στην τοπική κοινωνία των σκοπών και αποτελεσμάτων της Πράξης του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς-Ιθάκης.
 27. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 230/14.02.2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ746Ψ848-673 ΑΔΑΜ: 20REQ006306142) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διενέργεια της δαπάνης.
 28. Την με αριθ. 465/06.04.2020 (ΑΔΑ: 6Κ7Δ46Ψ848-Φ78 ΑΔΑΜ: 20REQ006528823) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης τριών (3) ενημερωτικών ημερίδων στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου (1) «Καταγραφή, Ανάδειξη & Προβολή του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5007956 και κωδικό ΣΑΕ ΕΠ0221 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου προκειμένου να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές μέχρι την Δευτέρα 13/04/2020 και ώρα 14:00, στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Κουτάβου στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Αναλυτική περιγραφή των παραπάνω υπηρεσιών αναφέρεται στον Πίνακα Α (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.

1. Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 12.096,78 €), και θα βαρύνει τις πιστώσεις της Ενταγμένης Πράξης «Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του στα Γεωπάρκα της UNESCO» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ ΕΠ0221, με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2018ΕΠ02210023.

2. Κριτήρια αξιολόγησης:

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

3. Διάρκεια Σύμβασης:

Από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και οπωσδήποτε όχι πέραν της 31/07/2022. Τυχόν τροποποίηση της σύμβασης θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

4. Δικαιολογητικά:

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) στην οποία θα δηλώνεται ότι:

 • Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
 • Έλαβαν πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 • Εφόσον επιλεγεί ανάδοχος, δεσμεύεται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, πριν την υπογραφή της σύμβασης:
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
  • Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,
  • Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

5. Διαδικασία συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα και δραστηριοποιούνται στην διοργάνωση ημερίδων/σεμιναρίων/συνεδρίων.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συνοδευόμενα από οικονομική προσφορά σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, μέχρι την Δευτέρα 13/04/2020 και ώρα 14:00, στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης.
Οι Προσφορές θα παραλαμβάνονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης εμπρόθεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση οι Προσφορές θα επιστρέφονται.
Επίσης, εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6.Ισχύς Προσφορών:

Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της Πρόσκλησης.

7. Τρόπος πληρωμής:

Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών στον Ανάδοχο θα γίνει τμηματικά σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις μετά την τμηματική παραλαβή των παραδοτέων ανά ημερίδα. Για την καταβολή του κάθε τιμήματος θα απαιτούνται:

 • Πρωτόκολλο Παραλαβής των προσφερόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
 • Τιμολόγιο του Αναδόχου.
 • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του Αναδόχου.
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (τηλ. επικοινωνίας: 26710 29258, Δρ. Μιχάλη Ξανθάκη-Υπεύθυνο της Πράξης).

Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης (www.aenosnationalpark.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο της πρόσκλησης.

Συνημμένα αρχεία