Διαγωνιστική διαδικασία για υποβολή δικαιολογητικών προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ενός (1) ΠΕ θαλάσσιου Βιολόγου/Ωκεανογράφου

Τρί, 21/04/2020
Προσλήψεις

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου σύμφωνα με απόφαση της αρ. 6 / 15.02.2020, 2ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια του Υποέργου (1) «Καταγραφή, Ανάδειξη & Προβολή του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης» της Πράξης «Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του στα Γεωπάρκα της UNESCO» με κωδικό ΟΠΣ 5007956, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης «Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του στα Γεωπάρκα της UNESCO» ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Περιγραφή προκηρυσσόμενων θέσεων

Περιγραφή Χορηγούμενης Θέσης 1: ΠΕ θαλάσσιου Βιολόγου/Ωκεανογράφου, PhD

Προθεσμία λήξης Υποβολής Προτάσεων: 12.05.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Συνημμένα αρχεία