Συνοπτικός δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός

Παρ, 15/05/2020
Πρόχειροι Μειοδοτικοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 1/2020

Συνοπτικού δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την Εκπόνηση δύο (2) Διαχειριστικών Σχεδίων της Πράξης «”ΠΑΝΑΣ” - Τα “Μνημειακά Δάση” του Ιονίου ως κοιτίδες βιοΠοικιλότητας και υψηλής διΑτροφο-φαρμακευτικής αξίας ΜακρομυκήτωΝ: χαρτογράφηση, καταγραφή, αξιολόγηση, δικτύωση, διΑτήρηση και αειφορική αξιοποίηΣη»

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ
Προκηρύσσει

 1. Συνοπτικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την εκπόνηση δύο (2) Διαχειριστικών Σχεδίων στα πλαίσια της Πράξης «”ΠΑΝΑΣ” - Τα “Μνημειακά Δάση” του Ιονίου ως κοιτίδες βιοΠοικιλότητας και υψηλής διΑτροφο- φαρμακευτικής αξίας ΜακρομυκήτωΝ: χαρτογράφηση, καταγραφή, αξιολόγηση, δικτύωση, διΑτήρηση και αειφορική αξιοποίηΣη» συνολικού προϋπολογισμού τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (37.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ή είκοσι εννέα χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτών (29.838,71 €) χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.
 2. H υπηρεσία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ιόνια Νησιά 2014-2020» από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ ΕΠ0221, με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2019ΕΠ02210002.
 3. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά χαμηλότερη τιμή για την υπηρεσία εκπόνησης δύο (2) διαχειριστικών σχεδίων.
 4. Ο ι προσφορές πρέπει να κα τ ατ ί θεντ αι μέχ ρι τις 01-06-2020, ημ έρα Δευτέρα κ αι ώρα 14.00 στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι, Τ.Θ. 222). Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7, είτε:
  1. i. με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε,
  2. ii. με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε,
  3. iii. με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.
  Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Η ίδια καταληκτική ημερομηνία ισχύει και όταν προσφορές αποστέλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (ΕΛ.ΤΑ., ταχυμεταφορές κ.α.). Προσφορές που κατατίθενται ή αποστέλλονται μετά την ανωτέρω προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
 5. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού στις 02-06-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, στο Αργοστόλι.
 6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί και μελετητικά γραφεία που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με το είδος που γίνεται η προκήρυξη. Στο διαγωνισμό δεν θα γίνουν δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν ή κηρύχθηκαν έκπτωτοι κατά το παρελθόν και όσοι δεν παρέχουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, τα εχέγγυα της πλήρους και τελείας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.
 7. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τον προσφέροντα, για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. Οι τιμές δεσμεύουν τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και της ενδεχόμενης παράτασής της.
 8. Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, θα εφαρμοστούν τα οριζόμενα από τον Ν. 4412/2016.
 9. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τα έντυπα και τους όρους της προκήρυξης παρέχονται από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Κ. 28100 Αργοστόλι, στο τηλέφωνο 2671029258, fax επικοινωνίας 26710 29258 και ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
 10. Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
 11. Η ισχύς των συμβάσεων που θα συναφθούν θα ξεκινούν από την υπογραφή τους και θα λήγουν με την παράδοση των διαχειριστικών σχεδίων, το αργότερο μέχρι 31.12.2021.
 12. Δημοσιεύσεις: το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ ( http://www.promitheus.gov.gr/ ), στο πρόγραμμα διαύγεια ( https://diavgeia.gov.gr/f/foreas_ainou ) και στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης ( https://www.aenosnationalpark.gr/ ).
 13. Ακολουθεί αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης καθώς και υπόδειγμα σύμβασης αναπόσπαστα της παρούσας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Δρ. Γεώργιος Δρακάτος
Δ/ντής Ερευνών
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Συνημμένα αρχεία