Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ενός (1) ΠΕ Οικονομολόγου

Παρ, 22/05/2020
Προσλήψεις

Το Έργο αφορά στην οικονομική διαχείριση του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς-Ιθάκης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ

ΘΕΣΗ: ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ

Αντικείμενο ανάθεσης:
Δράσεις που αφορούν το αντικείμενο του Οικονομολόγου, το οποίο αναλύεται στα κάτωθι:

  1. Οικονομική διαχείριση της Πράξης του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς-Ιθάκης.
  2. Παρακολούθηση των δαπανών, συμβάσεων, πληρωμών της Πράξης του Γεωπάρκου.
  3. Διατύπωση προτάσεων για την οικονομική βιωσιμότητα του Γεωπάρκου.
  4. Έλεγχος της οικονομοτεχνικής μελέτης του Business Plan του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς-Ιθάκης.
  5. Συμμετοχή στην σύνταξη σχετικών με την ειδικότητα εκθέσεων και παραδοτέων.

Η αποζημίωση θα γίνεται σύμφωνα α) με την ανθρωποπροσπάθεια που θα καταγράφεται σε
μηνιαία βάση εντός της διάρκειας της εν λόγω ανάθεσης και β) με τα οριζόμενα στις ανωτέρω
διατάξεις, κατόπιν πιστοποίησης αυτών από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και την αρμόδια
Επιτροπή όπου αυτή προβλέπεται βάσει των ειδικότερων διατάξεων διαχείρισης.
Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας
και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Προσόντα4:

  1. Πτυχίο ΠΕ Οικονομολόγων, όπως προσδιορίζεται από το ΑΣΕΠ, (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  2. Γενική επαγγελματική εμπειρία μέχρι δύο (2) έτη, έστω και υπό τη μορφή της παροχής εξηρτημένης εργασίας αποδεικνυόμενη με σχετική βεβαίωση του εργοδότη.
  3. Τεκμηριωμένη καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, όπως προσδιορίζεται από το ΑΣΕΠ (Τυχόν γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας θα βαθμολογηθεί ανάλογα).
  4. Τεκμηριωμένη γνώση χειρισμού Η/Υ (όπως προσδιορίζεται από το ΑΣΕΠ) στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Η μη πλήρωση ενός εκ των ανωτέρω απαραίτητων κριτηρίων καθιστά την αίτηση υποψηφιότητας απορριπτέα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε η συνημμένη πρόσκληση.

Συνημμένα αρχεία