Κατακύρωση ΠΕ Οικονομολόγου

Πρακτικά ΔΣ

Απόφαση 13η /12.06.2020 του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Σήμερα, 12 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 συνήλθε σε 6η Τακτική Συνεδρίαση για το έτος 2020, στο Αργοστόλι, στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, το Δ.Σ. του Φορέα.

Παρόντα μέλη του Δ.Σ. με δικαίωμα ψήφου:

 1. Γεώργιος Δρακάτος, Δ/ντης Ερευνών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ως εκπρόσωπος της επιστημονικής κοινότητας, Πρόεδρος του Δ.Σ.
 2. Γεώργιος Κασσιανός, Χειρούργος - Ιατρός, ως εκπρόσωπος της επιστημονικής κοινότητας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
 3. Διονύσιος Μπάλδος, Μέλος του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης, ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, Γραμματέας του Δ.Σ.
 4. Νικόλαος Βαλλιάνος, Διαχειριστής Άγριας Ζωής, ως εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)
 5. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αναπληρωματικό Μέλος).
 6. Διονύσιος Μινέτος, Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδρο- οικονομίας και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Αναπληρωματικό Μέλος).

Απόντες από τη Συνεδρίαση είναι:

 1. Ο κ. Σπυρίδων Ματιάτος, ως εκπρόσωπος του Δήμου Κεφαλονιάς.

Στη Συνεδρίαση παρευρίσκονται επίσης οι: κ. Μιχαήλ Ξανθάκης, Δρ. Δασολόγος, Αν. Διευθυντής, η κ. Σοφία Μοσχοπούλου, MSc Βιολόγος, η κ. Βασιλική Καραγιάννη, MSc Γεωπόνος και η κ. Ελένη Κουμαριώτη, Διοικητικός, μέλη του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης. Επίσης παρευρίσκεται η κ. Μαρία Μπουρμπούλη, Ωκεανογράφος/ Θαλάσσια Βιολόγος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Αιτήσεις.
 2. Θέματα προσωπικού.
 3. Πορεία υλοποίησης της Πράξης που υλοποιεί ο Φορέας στα πλαίσια του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.
 4. Πορεία υλοποίησης των Τεχνικών Δελτίων των Πράξεων που υλοποιεί ο Φορέας στα πλαίσια του Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020.
 5. Οικονομικά θέματα

Ειδικότερα: Θέμα 4ο: Πορεία υλοποίησης των Τεχνικών Δελτίων των Πράξεων που υλοποιεί ο Φορέας στα πλαίσια του Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 13η)

α) Την έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 613/13.05.2020 Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Υποψηφιοτήτων «ΠΕ Οικονομολόγου», στα πλαίσια του Υποέργου (1) «Καταγραφή, Ανάδειξη & Προβολή του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης» της Πράξης με τίτλο: “Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του στα Γεωπάρκα της UNESCO” με Κωδικό ΟΠΣ 5007956 και κωδικό ΣΑΕ ΕΠ0221 ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

β) Την έγκριση Σύμβασης Ανάθεσης Έργου, με την κ. Ανδριάνα Καμηλάτου, ως ΠΕ Οικονομολόγου. Η Σύμβαση, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της, συνολικού ποσού 25.000 € θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού ετών 2020, 2021 και 2022 (ΚΩΔ. ΛΟΓ. 61.00) του Φορέα Διαχείρισης. Οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ανωτέρω προμηθειών – υπηρεσιών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με την προϋπόθεση της προσκόμισης των νόμιμων δικαιολογητικών και παραστατικών.

γ) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα για όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαδικασίες ανάθεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία