Δημιουργία και αναβάθμιση ηλεκτρονικών εκθέσεων περιβαλλοντικής ενημέρωσης για το Γεωπάρκο στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου & σε άλλο διαθέσιμο κτήριο είτε στην Κεφαλονιά είτε στην Ιθάκη

Πρόχειροι Μειοδοτικοί

Συνοπτικός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής με τίτλο:

“Δημιουργία και αναβάθμιση ηλεκτρονικών εκθέσεων περιβαλλοντικής ενημέρωσης για το Γεωπάρκο στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου & σε άλλο διαθέσιμο κτήριο είτε στην Κεφαλονιά είτε στην Ιθάκη”

της Πράξης: «Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του στα Γεωπάρκα της UNESCO»

CPV: 39294100-0 / Προϊόντα πληροφόρησης και προβολής