Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης και Σχεδίου Δράσης (action plan) για τη προστασία από την φωτορύπανση ειδών προτεραιότητας στις προστατευόμενες περιοχές Κεφαλονιάς-Ιθάκης

Τετ, 01/07/2020
Πρόχειροι Μειοδοτικοί

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Ημερομηνία: 15/07/2020
Ημέρα : Τετάρτη
Ώρα : 14:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 16/07/2020
Ημέρα : Πέμπτη
Ώρα : 11:00π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γραφεία Αρχής, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, 28100 Αργοστόλι, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Εκατό είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
71351700-0 Υπηρεσίες επιστημονικών ερευνών

ΚΑΕ
ΚΑΕ 61.90 του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για το έτος 2020.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
20.161,29 € (χωρίς ΦΠΑ)
25.000,00 € (με ΦΠΑ 24 %)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Από την υπογραφή της Σύμβασης έως 31.12.2021

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κράτηση ποσοστού 0,07% υπέρ της Αρχής, και σε κράτηση 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα άρθρα 375 παρ. 7 και 350 παρ.3 αντίστοιχα του Ν. 4412/2016.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 64 Ν.4772/2013)
Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος εισοδήματος – επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ
ΣΑΕ 275/1, Κωδ. ΣΑ: 2020ΣΕ27510043

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ
5033022

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2020ΣΕ27510043

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου