Εφαρμογή του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 για τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης «Καταγραφή και προτάσε ις διαχείρισης ασπόνδυλων των προστατευόμενων περιοχών Κεφαλονιάς - Ιθάκης»

Παρ, 31/07/2020
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι κατά το στάδιο της δημοσίευσης του υπ’ αριθμ. 1124/28-07-2020 τεύχους της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Καταγραφή και προτάσεις διαχείρισης ασπόνδυλων των προστατευόμενων περιοχών Κεφαλονιάς - Ιθάκης» (20PROC007097447 2020- 07-28) διαπιστώθηκε παράλειψη, η οποία επηρεάζει τη νομιμότητά της.

Για το λόγο αυτό αποφασίζουμε την ακύρωση του ανωτέρω τεύχους και την επανέκδοσή του το προσεχές διάστημα ως ορθή επανάληψή του, με τη διατήρηση κατά τα λοιπά των ίδιων όρων και άρθρων.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Δρ. Γεώργιος Δρακάτος
Δ/ντής Ερευνών
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών