Παροχή υπηρεσιών συλλογής λειτουργικών απαιτήσεων και προετοιμασία και παροχή περιεχομένου με σκοπό την ανάπτυξη και υλοποίηση πληροφοριακής υποδομής και πολυεπίπεδης ψηφιακής πλατφόρμας

Τετ, 05/08/2020
Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

O ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών συλλογής λειτουργικών απαιτήσεων και υπηρεσιών προετοιμασίας και παροχής περιεχομένου με σκοπό την ανάπτυξη και υλοποίηση πληροφοριακής υποδομής και πολυεπίπεδης ψηφιακής πλατφόρμας στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου (3) «Συνεισφορά περιεχομένου, κατάρτιση σχεδίων επικοινωνίας και δράσεων ευαισθητοποίησης για τις περιοχές του Εθνικού Δρυμού Αίνου» της Πράξης: «ΕΡΜΗΣ» - «Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5034557. 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου προκειμένου να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές μέχρι την Τετάρτη 12/08/2020 και ώρα 14:00, στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Κουτάβου στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. 

Δείτε αναλυτική περιγραφή στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία