Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού: Καταγραφή και Προτάσεις διαχείρισης ασπόνδυλων των Προστατευόμενων Περιοχών Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Δευ, 31/08/2020
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Ο τίτλος της σύμβασης είναι:
«Καταγραφή και Προτάσεις διαχείρισης ασπόνδυλων των Προστατευόμενων Περιοχών Κεφαλονιάς – Ιθάκης»

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Άρθρο 6 Ν.4412/2016)
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 24.193,55 € χωρίς Φ.Π.Α. και η συνολική αξία αυτής στο ποσό των 30.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Για τη δέσμευση του συνολικού ποσού, έχει ληφθεί η σχετική απόφαση της Αρχής με θέμα: “Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Δέσμευσης” για τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 (ΑΔΑ : ΩΝΘ946Ψ848-Ι50).

Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ.2 εδ.ε του Ν.4412/2016)
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η καταγραφή, η παρακολούθηση και η συγγραφή προτάσεων διαχείρισης των ασπόνδυλων των Προστατευόμενων Περιοχών της Κεφαλονιάς. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90711000-4 «Αξιολόγηση περιβαλλοντικής επίδρασης, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα», σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08 της Επιτροπής. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης.