Διευκρίνηση σχετικά με την υπ’ αριθμ. 1410/10.09.2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Μελέτη της κατάστασης διατήρησης και προτάσεις προστασίας (in situ και ex-situ) των ενδημικών, σπανίων και απειλουμένων ειδών της χλωρίδας

Τρί, 15/09/2020
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Θέμα: Διευκρίνηση σχετικά με την υπ’ αριθμ. 1410/10.09.2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Μελέτη της κατάστασης διατήρησης και προτάσεις προστασίας (in situ και ex-situ) των ενδημικών, σπανίων και απειλουμένων ειδών της χλωρίδας των προστατευόμενων περιοχών Κεφαλονιάς-Ιθάκης (ΑΔΑΜ: 20PROC007293473 2020-09- 10).

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την επισήμανση τυπογραφικών λαθών σε σημεία της ανωτέρω διακήρυξης, για το καθένα εκ των οποίων αναφέρεται το ορθό.

  • Στο παράρτημα Β’ – Αναλυτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. Στην Ενότητα 1. Σελ. 37: «Η ένταξη ενός είδος της συγκεκριμένης κατηγορίας στα ΣΕΑ των τριών περιοχών Natura 2000 του Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού...» σε «Η ένταξη ενός είδους της συγκεκριμένης κατηγορίας στα ΣΕΑ των τριών χερσαίων περιοχών Natura 2000 της Κεφαλονιάς...»
  • Σελ. 38: «Η σύνταξη προτάσεων για πιθανή επέκταση του Δικτύου Natura 2000....για περιοχές σημαντικές για τα ασπόνδυλα» σε «Η σύνταξη προτάσεων για πιθανή επέκταση του Δικτύου Natura 2000...για περιοχές απαραίτητες για τη χλωρίδα».
  • Σελ. 38: Ενότητα 2. «Φάσεις και Παραδοτέα»: «Το πρόγραμμα καταγραφής και παρακολούθησης των ειδών ασπονδύλων θα υλοποιηθεί σε τέσσερις (4) διακριτές φάσεις, ως ακολούθως» σε «Το πρόγραμμα καταγραφής και παρακολούθησης των ειδών χλωρίδας θα υλοποιηθεί σε τέσσερις (4) διακριτές φάσεις, ως ακολούθως».
  • Σελ. 38: Ενότητα 2. «Φάσεις και Παραδοτέα»: «Οριστικοποίηση του καταλόγου των ειδών ασπόνδυλων που αποτελούν αντικείμενο της μελέτης. Ο Ανάδοχος θα οριστικοποιήσει τον κατάλογο των ειδών ασπόνδυλων που αποτελούν αντικείμενο του έργου» σε «Οριστικοποίηση του καταλόγου των ειδών χλωρίδας που αποτελούν αντικείμενο της μελέτης. Ο Ανάδοχος θα οριστικοποιήσει τον κατάλογο των ειδών χλωρίδας που αποτελούν αντικείμενο του έργου».
  • Σελ. 47: «Ο Ανάδοχος θα συνεχίσει τη συλλογή, καταγραφή και χωρική αποτύπωση των υπαρχουσών αναφορών εξάπλωσης – τουλάχιστον των τελευταίων 40 ετών- για κάθε είδος ασπόνδυλου – στόχου...» σε «Ο Ανάδοχος θα συνεχίσει τη συλλογή, καταγραφή και χωρική αποτύπωση των υπαρχουσών αναφορών εξάπλωσης - τουλάχιστον των τελευταίων 40 ετών – για κάθε είδος χλωρίδας – στόχου...».
  • Σελ. 48: «Θα περιλαμβάνει επίσης τη διάκριση σε επιμέρους δίκτυο παρακολούθησης ανάλογα με τους στόχους, π.χ. γενική επόπτευση της κατάστασης των ειδών ασπόνδυλων-στόχων, ειδική παρακολούθηση για είδη ασπόνδυλων- στόχων σε κρίσιμη κατάσταση...» σε «Θα περιλαμβάνει επίσης τη διάκριση σε επιμέρους δίκτυο παρακολούθησης ανάλογα με τους στόχους, π.χ. γενική επόπτευση της κατάστασης των ειδών χλωρίδας-στόχων, ειδική παρακολούθηση για είδη χλωρίδας-στόχων σε κρίσιμη κατάσταση...».
  • Σελ. 49: «Πίνακας 2. Πίνακας Παραδοτέων και μορφή (ηλεκτρονική, έντυπη) των επιμέρους Φάσεων του Προγράμματος «Καταγραφής και παρακολούθησης των ειδών ασπονδύλων», σε όλα τα σημεία του πίνακα, όπου αναφέρετε ο όρος «ασπόνδυλα» αυτός να αντικαθίσταται σε «χλωρίδα».
  • Σελ. 53: «1. Το χαρακτήρα της εξάπλωσης του είδους ασπόνδυλου» σε «1. Το χαρακτήρα της εξάπλωσης του είδους χλωρίδας».

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.