Συμπλήρωση πρόσθετης παραγράφου στο έντυπο ΤΕΥΔ της υπ’ αριθμ. 1410/10.09.2020 Διακήρυξης “Μελέτη της κατάστασης διατήρησης και προτάσεις προστασίας (in-situ και ex-situ) των ενδημικών, σπανίων και απειλουμένων ειδών της χλωρίδας

Τετ, 16/09/2020
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Θέμα: Συμπλήρωση πρόσθετης παραγράφου στο έντυπο ΤΕΥΔ της υπ’ αριθμ. 1410/10.09.2020 Διακήρυξης “Μελέτη της κατάστασης διατήρησης και προτάσεις προστασίας (in-situ και ex-situ) των ενδημικών, σπανίων και απειλουμένων ειδών της χλωρίδας των προστατευόμενων περιοχών Κεφαλονιάς-Ιθάκης”.

Στο έντυπο ΤΕΥΔ της υπ’ αριθμ. 1410/10.09.2020 Διακήρυξης “Μελέτη της κατάστασης διατήρησης και προτάσεις προστασίας (in-situ και ex-situ) των ενδημικών, σπανίων και απειλουμένων ειδών της χλωρίδας των προστατευόμενων περιοχών Κεφαλονιάς-Ιθάκης” προστίθεται στο μέρος ΙΙΙ η παράγραφος Γ, ώστε να καλύψει τις περιπτώσεις Γ1 και Γ2 της παρ. 12.3.1 «ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ» της ανωτέρω προκήρυξης. Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων παρέχεται προς συμπλήρωση το έντυπο «Παράρτημα Γ ́_ΤΕΥΔ_Β ́_ΕΚΔΟΣΗ» σε αντικατάσταση του εντύπου «Παράρτημα Γ ́_ΤΕΥΔ».

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Συνημμένα αρχεία