Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για την έκδοση προσωρινού αναδόχου της Σύμβασης «Προμήθεια Σκάφους», της υπ’ αριθμ. 1397/04.09.2020 Διακήρυξης

Παρ, 25/09/2020
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί
Συνημμένα αρχεία