Προκήρυξη ανοικτού Εθνικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Παραγωγή Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού»

Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί
Ανοικτός Εθνικός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Διακήρυξης: 1/2014

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18/03.04.2012 απόφαση του Δ.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Εθνικό Διαγωνισμό για την Επιλογή Αναδόχου για το έργο με τίτλο «Παραγωγή Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού», στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου» στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 2007-2013 (Άξονας Προτεραιότητας 9 - «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας») που συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. (Κωδικός ΟΠΣ: 323368, Κωδικός ΠΔΕ: 2011ΣΕ07580012 της ΣΑΕ 075/8/2011).

1. Αναθέτουσα Αρχή.

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά, Tηλ./Fax: 26710 29258, E-mail: [email protected]

Υπεύθυνος παροχής πληροφοριών: κ. Βασιλική Καραγιάννη. Ώρες επικοινωνίας: 09:00-15:00.

2. Διαδικασία.

Εθνικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3. Αντικείμενο - Προϋπολογισμός Διαγωνισμού.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο παροχής των Υπηρεσιών με τίτλο: «Παραγωγή Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού».

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000,00), περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(6,5% για την έκδοση των βιβλίων και 23% για όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες).

4. Διάθεση στοιχείων Διαγωνισμού.

  • Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την προκήρυξη μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά, υπόψη κ. Βασιλικής Καραγιάννη, Τηλ./Fax: 26710-29258, E-mail: [email protected], κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:00 π.μ.-15:00 μ.μ.). Για την παραλαβή της Διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος.
  • Ηλεκτρονικά: όλα τα σχετικά έγγραφα μπορούν να ανακτηθούν μέσω διαδικτύου από το Διαδικτυακό Τόπο http://www.foreasainou.gr καθώς και στο Διαδικτυακό Τόπο του Φορέα στο πρόγραμμα Διαύγεια: http://et.diavgeia.gov.gr/f/foreas_ainou

5. Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία στον αριθμό που αναφέρεται ανωτέρω) από την Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών.

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη Προκήρυξης του διαγωνισμού γνωστοποιούνται σε όλους όσους έλαβαν την Προκήρυξη, από την Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των Προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω.

6. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό - Νομική μορφή Αναδόχου.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοιχτή και ελεύθερη, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των υποψηφίων αναδόχων και σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές, τεχνικές, ποιοτικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη Διακήρυξη και τη σχετική Νομοθεσία και διαθέτουν αποδεδειγμένα την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία, επάρκεια και υποδομές για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του έργου.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (Φ.Ε.Κ. 139/Α/27.06.97) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., και έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στον π.χ. σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υποστήριξη της υλοποίησης έργων παραγωγής και διανομής έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Ένωση ή Κοινοπραξία που θα επιλεγεί υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η Σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία από την Αναθέτουσα Αρχή για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης.

7. Προσφορές.

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο του προκηρυσσόμενου Έργου. Οι Προσφορές που καλύπτουν μόνο ορισμένες από τις Υπηρεσίες ή τμήματά τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8. Τρόπος και γλώσσα σύνταξης Προσφορών, τόπος και χρόνος παραλαβής Προσφορών.

Η σύνταξη των Προσφορών θα γίνει στην Ελληνική Γλώσσα και σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης. Οι Προσφορές θα παραλαμβάνονται στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου: Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά, μέχρι τις 21.07.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

9. Ημερομηνία και Τόπος αποσφράγισης Προσφορών.

Στις 21.07.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου: Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Αργοστόλι, Κεφαλονιά.

Στο Διαγωνισμό επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει Προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου (με έγγραφη ειδική πληρεξουσιότητα).

10. Απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ύψους 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του έργου, περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500,00 €).

11. Κριτήρια αξιολόγησης - Ελάχιστα πληροφοριακά στοιχεία αξιολόγησης υποψηφιοτήτων.

O διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:

1.   Τεχνική Προσφορά (70%)

2.   Οικονομική Προσφορά (30%)

Η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βαθμολόγηση των παρακάτω κριτηρίων με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας:

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Aj

ΟΜΑΔΑ Α/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

σ1 (60% )

Αj1

Κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου και κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του Έργου σε επιμέρους δραστηριότητες

40%

Αj2

Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισης και αποτελεσματικής μεθοδολογίας υλοποίησης του Έργου

60%

Βj

ΟΜΑΔΑ Β/ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

σ2 (40% )

Bj1

Δομή και σύνθεση οργανωτικού σχήματος

60%

Bj2

Οργάνωση / Ροή του Έργου

40%

12. Αρμόδιο όργανο διαδικασιών ενστάσεων.

Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του Έργου «Παραγωγή Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού», σύμφωνα με την 10η/24.02.2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου,  στην έδρα του Φορέα.

13. Διοικητικές προσφυγές - προσωρινή δικαστική προστασία

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής Προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, καθώς και της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπονται ενστάσεις για λόγους νομιμότητας και ουσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.

14. Χρονικό διάστημα δέσμευσης υποψήφιων Αναδόχων.

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού.

15. Είδος - Κάλυψη Σύμβασης.

Δημόσια σύμβαση υπηρεσιών καλυπτόμενη από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων.

16. Διάρκεια σύμβασης.

Από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και μέχρι τις 31.12.2015, ημ/νία λήξης της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

17. Τόπος παροχής Υπηρεσιών.

Η παροχή των Υπηρεσιών και η παράδοση του υλικού των παραδοτέων θα γίνεται στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά.

18. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμών.

Η πληρωμή θα γίνει για κάθε Φάση του Έργου βάσει των παραδοτέων.

19. Δημοσιεύσεις.

  • Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης την 20.06.2014.
  • Στα Επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ) και στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (όπως ισχύει) την 20.06.2014.
  • σε 2 ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες την 20.06.2014.
  • Σε μια τοπική εφημερίδα την 20.06.2014.
  • Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.

Για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

H Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ομότ. Καθηγήτρια Γεωργία Καμάρη