Υποβοήθηση στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης συγκεκριμένων ειδών ορνιθοπανίδας εντός της ΖΕΠ

Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί
Πρόχειροι Μειοδοτικοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές, σφραγισμένες Προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Υποβοήθηση στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης συγκεκριμένων ειδών ορνιθοπανίδας εντός της ΖΕΠ του Φορέα, καθ εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 79/409», στο πλαίσιο της υλοποίησης του 1ου Υποέργου με τίτλο «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» (1ος Άξονας Δράσεων: Καταγραφή και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής-ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων) της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου» στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 2007-2013 (Άξονας Προτεραιότητας 9 - «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας») που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους. Αναλυτικά, η περιγραφή της αιτούμενης Παροχής Υπηρεσιών, δίδεται στο Μέρος Β - Παράρτημα Α: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», της Προκήρυξης αυτής.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, οφείλουν να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη Προσφορά στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Παροχής Υπηρεσιών είναι σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του έργου 2011ΣΕ07580012 της ΣΑΕ 075/8/2011.

Η εν λόγω Παροχή Υπηρεσιών θα έχει εκτιμώμενη διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως τις 31.12.2015.

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή σε περίπτωση νομικού προσώπου οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Προκήρυξη, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και του Π.Δ. 118/07. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν, επί αποδείξει, τις προσφορές, αρκεί αυτές να έχουν παραληφθεί μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Προκήρυξη.

Οι προσφορές κατατίθενται είτε αποστέλλονται, σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, υπόψη Δρ. Μιχαήλ Ξανθάκη, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά. Η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 11.04.2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30. Προσφορές που κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

2. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΥΤΑΒΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

11.04.2014

Παρασκευή

14:30

 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, οι οποίες υπολογίζονται από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορές που θα αναφέρουν μικρότερη χρονική διάρκεια ισχύος από την παραπάνω προθεσμία, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Κατά τα λοιπά ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Προκήρυξης και τα Παραρτήματα που την συνοδεύουν και τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος αυτής.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Α) Έλληνες πολίτες

Β) Αλλοδαποί

Γ) Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

Δ) Συνεταιρισμοί ή Ενώσεις

5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η περίληψη της Προκήρυξης, καθώς και οι αναλυτικοί όροι αυτής θα βρίσκονται από σήμερα αναρτημένα στον ιστοχώρο που έχει αποδοθεί στην Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο εφαρμογής της "ΔΙ@ΥΓΕΙΑΣ" (http://et.diavgeia.gov.gr/f/foreas_ainou) και στην ιστοσελίδα του Φορέα (http://www.foreasainou.gr). Επιπροσθέτως, θα δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ηλεκτρονικές εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Επιπλέον, η περίληψη της Προκήρυξης θα βρίσκεται από σήμερα και για 15 ημέρες αναρτημένη στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού θα δίνεται στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης κατά τις ώρες 8:30-16:00 κάθε εργάσιμης ημέρας. Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης αυτής παρέχονται από την Υπηρεσία μας (Δρ. Μιχαήλ Ξανθάκης, Τηλ./Fax: 26710 29258, E-mail: [email protected]).

Για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

H Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργία Καμάρη

Ομότ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών

Συνημμένα αρχεία