Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί
Πρόχειροι Μειοδοτικοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05

(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ)

1. H Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ, με προεκτιμώμενη αμοιβή 68.467,95 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών: κατηγορία 24 (Δασικές μελέτες), και πτυχίου Γ τάξης ή ανώτερο.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της υπηρεσίας (Πλατεία Βαλλιάνου - Διοικητήριο - 2ος όροφος, Τ.Κ. 28100 Αργοστόλι), μέχρι τις 10 Μαρτίου 2015. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 26713 60523, FAX επικοινωνίας: 26713 28462, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Διονύσιος Μινέτος.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 19 Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία - σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών - Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, ήτοι:

αα) τάξη Γ ή ανώτερο στην κατηγορία 24 (Δασικές μελέτες κ.λπ.),

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:

αα) για την κατηγορία μελέτης 24 (Δασικές Μελέτες κ.λπ.), 1 τουλάχιστον στέλεχος  12ετούς εμπειρίας.

6. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι δέκα μήνες.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.113,30 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον οκτώ μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι επτά μήνες.

8. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013, ΣΑΕ 075/8/2011, Κωδικός Έργου 2011ΣΕ07580012 με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ κατά 80% και Εθνική Συμμετοχή κατά 20%.

9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18 και 19 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 22 και 23 της Προκήρυξης.

10. Το αποτέλεσμα της ανάδειξης αναδόχου θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ

Διονύσιος Στραβοβάρδης

 

Σημ. Για συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται αίτηση προς την Π.Ε. Κεφαλληνίας