Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Φορέα

Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί
Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Φορέα, με απευθείας ανάθεση. Η Παροχή Υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του 1ου Υποέργου με τίτλο: «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» (4ος Άξονας Δράσεων: Διοικητική υποστήριξη της υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος) της ενταγμένης Πράξης με τίτλο: Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 2007-2013 (Άξονας Προτεραιότητας 9 - «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας»).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας δεν θα υπερβαίνει τις επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500,00 €), περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και λοιπών νόμιμων κρατήσεων, και θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του έργου 2011ΣΕ07580012 της ΣΑΕ 075/8/2011.

Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς προσφορά.

Οι προδιαγραφές που θα πρέπει κατα ελάχιστο να τηρούνται, δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σχετικό Υπόδειγμα δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) μαζί με την οικονομική τους προσφορά και τα λοιπά δικαιολογητικά σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Παρασκευή, 11.04.2014 και ώρα 13:30 στην έδρα της υπηρεσίας μας:

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά, υπόψη κας Γεωργίας Λυσίτσα, με την ένδειξη:

Για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση με τίτλο: «Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Φορέα».

Η διαδικασία αξιολόγησης θα ξεκινήσει στις 11.04.2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές θα παραλαμβάνονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία μας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην υπηρεσία μας εμπρόθεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση οι Προσφορές θα επιστρέφονται.

Επίσης, εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

Ισχύς Προσφορών: Τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, κ.λπ.) ως πρωτότυπα ή ως επικυρωμένα αντίγραφα ή συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 2690/1999 (επικύρωση αντιγράφων) & με το άρθρο 16 του Ν. 3345/2005, όπως ισχύει.

Ελάχιστες Ποιοτικές Προδιαγραφές Παροχής Υπηρεσιών: βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Προθεσμία υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών: Από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως τις 31.12.2015

Τόπος υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών: Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα γίνεται στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, καθώς και στα γραφεία του Φορέα στο κτήριο "Μεταξά" στον Αίνο.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η παρούσα, εμφανίζεται από σήμερα στον ιστοχώρο που έχει αποδοθεί στην υπηρεσία μας, στο πλαίσιο εφαρμογής της "ΔΙ@ΥΓΕΙΑΣ" (http://et.diavgeia.gov.gr/f/foreas_ainou), στην ιστοσελίδα του Φορέα (http://www.foreasainou.gr) και σε μία τουλάχιστον ηλεκτρονική εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Επιπλέον θα αναρτηθεί στο Χώρο Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά.

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παρέχονται από την Υπηρεσία μας (κ. Γεωργία Λυσίτσα, Τηλ./Fax: 26710-29258, E-mail: [email protected]).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Γεωργία Καμάρη

Ομότ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών

Συνημμένα αρχεία