Συμπλήρωση εξοπλισμού γραφείων

Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί
Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια με τίτλο «Συμπλήρωση εξοπλισμού γραφείων», με απευθείας ανάθεση. Η Προμήθεια θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του 1ου Υποέργου με τίτλο "Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας" (4ος Άξονας Δράσεων: "Διοικητική-λογιστική υποστήριξη της υλοποίησης των Δράσεων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος") της ενταγμένης Πράξης "Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου" στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013" (Άξονας Προτεραιότητας 9 - "Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας"). Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας δεν θα υπερβαίνει τις 8.000,00 €, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% και λοιπών νόμιμων κρατήσεων, και θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του έργου 2011ΣΕ07580012 της ΣΑΕ 075/8/2011.

Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Τα είδη και οι ποσότητες του εξοπλισμού που ζητά να προμηθευτεί ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, στο πλαίσιο της προμήθειας, δίδονται στον ακόλουθο Πίνακα. Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α&Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.

 

A/A

Είδος

Ποσότητα

1

Γραφείο Γ1

1

2

Γραφείο Γ2

1

3

Γραφείο Γ3

1

4

Γραφείο Γ4

1

5

Βιβλιοθήκη Β1

1

6

Βιβλιοθήκη Β2

1

7

Βιβλιοθήκη Β3

1

8

Βιβλιοθήκη Β4

1

9

Συρταριέρα

1

10

Εργαστηριακό τραπέζι

1

11

Ράφια

2

12

Ηλετρική οθόνη προβολής (projector)

1

13

Μεταλλική τροχήλατη βάση στήριξης κεντρικής μονάδας Η/Υ

4

14

Τροχήλατη βάση

1

15

Καρέκλες γραφείου

2

16

Ενίσχυση υπάρχοντος βάθρου

1

 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σχετικό Υπόδειγμα δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) μαζί με την οικονομική τους προσφορά και τα λοιπά δικαιολογητικά έως και 10 ημερολογιακές ημέρες μετά την ανακοίνωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Καθώς η ημέρα αυτή συμπίπτει με αργία, η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της υπηρεσίας μας:

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά, υπόψιν κ. Σοφίας Μοσχοπούλου (Τηλ.: 26710 29258).

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές θα παραλαμβάνονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία μας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην υπηρεσία μας εμπρόθεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση οι Προσφορές θα επιστρέφονται. Επίσης, εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

Ισχύς Προσφορών: Τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Eλάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθειας: βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A & Β.

Προθεσμία Υλοποίησης της Προμήθειας: 80 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Η πληρωμή της αξίας της Προμήθειας στον Ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της Προμήθειας, με επιταγή, η οποία θα εκδοθεί στο όνομα του βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών. Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν:

  • Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των προσφερόμενων ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προσφορών.
  • Τιμολόγιο του Αναδόχου.
  • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του Αναδόχου.
  • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Δημοσίευση: Η παρούσα Πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου www.fοreasainou.gr, στον ιστοχώρο που έχει αποδοθεί στην Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο εφαρμογής της "ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ", καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Επιπλέον θα δημοσιευθεί σε μία ηλεκτρονική εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία μας (κ. Σοφία Μοσχοπούλου, Tηλ.: 26710 29258, E-mail: [email protected]).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Γεωργία Καμάρη

Oμότ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών

Συνημμένα αρχεία