Προμήθεια μικροσυσκευών εργαστηριακού εξοπλισμού

Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί
Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μικροσυσκευών εργαστηριακού εξοπλισμού», με απευθείας ανάθεση. Η Προμήθεια θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του 1ου Υποέργου με τίτλο "Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας" (1ος Άξονας Δράσεων: "Καταγραφή και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής-ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων") της ενταγμένης Πράξης "Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου" στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013" (Άξονας Προτεραιότητας 9 - "Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας"). Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν θα υπερβαίνει τις 22.000,00 €, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και λοιπών νόμιμων κρατήσεων, και θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του έργου 2011ΣΕ07580012 της ΣΑΕ 075/8/2011.

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Τα είδη και οι ποσότητες του εξοπλισμού που ζητά να προμηθευτεί ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, στο πλαίσιο της προμήθειας, δίδονται στον ακόλουθο Πίνακα. Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.

α/α

Είδος

Ποσότητα

1

Μετεωρολογικός Σταθμός

1

2

Καταγραφέας δεδομένων-data logger (συνοδευόμενο από μοναδικό σταθμό ανάγνωσης και λογισμικό)

3

3

Κλίβανος με αέρα

1

4

Αναδευτήρας σπερμάτων (seed shaker) (συνοδευόμενος από οκτώ κόσκινα)

1

5

Συσκευή απεσταγμένου νερού

1

6

Μαγνητικός αναδευτήρας

1

7

Πεχάμετρο

1

8

Κάμερα υπερύθρων για την καταγραφή κίνησης (συνοδευόμενη από κλωβό προστασίας)

3

9

Συσκευή ηχοεντοπισμού νυχτερίδων (συνοδευόμενη από λογισμικό ανάλυσης ήχων)

1

10

Άρπα παγίδα

1

 

Δίκτυα παρεμβολής (mist nets)

7

 

Συνοδός εξοπλισμός (καλάμια ψαρέματος - για τη σύλληψη νυχτερίδων)

8

11

Παγίδα τύπου Sherman (για τη σύλληψη μικροθηλαστικών)

10

 

Θήκη μεταφοράς παγίδων

1

12

Παχύμετρο

1

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σχετικό Υπόδειγμα δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), η οποία θα συνοδεύεται από την οικονομική τους προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης (σχετικό Υπόδειγμα δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), έως και 10 ημερολογιακές ημέρες μετά την ανακοίνωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δηλαδή μέχρι και την Tετάρτη, 3 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 στην έδρα της υπηρεσίας:

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά, υπόψη κας Βασιλικής Καραγιάννη (Τηλ. - Fax: 26710-29258).

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές θα παραλαμβάνονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία μας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην υπηρεσία μας εμπρόθεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση οι Προσφορές θα επιστρέφονται. Επίσης, εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθειας: (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).

Ισχύς Προσφορών: τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της Πρόσκλησης.

Η πληρωμή της αξίας της Προμήθειας στον Ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της Προμήθειας, με επιταγή η οποία θα εκδοθεί στο όνομα του βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών. Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν:

  • Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των προσφερόμενων ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προσφορών.

  • Τιμολόγιο του Αναδόχου.
  • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του Αναδόχου.
  • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Δημοσίευση: Η παρούσα Πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου www.fοreasainou.gr, στον ιστοχώρο που έχει αποδοθεί στην Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο εφαρμογής της "ΔΙ@ΥΓΕΙΑΣ" (http://et.diavgeia.gov.gr/f/foreas_ainou), καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Επιπλέον θα δημοσιευθεί σε μία ηλεκτρονική εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία μας (κ. Βασιλική Καραγιάννη, τηλ.-fax: 26710-29258, e-mail: [email protected]).

Συνημμένα αρχεία