Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αυτόνομου συστήματος πυρόσβεσης του οχήματος του

Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί
Πράσινου Ταμείου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια με τίτλο: "Προμήθεια - Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος πυρόσβεσης για την κιβωτάμαξα του οχήματος του Φορέα", στο πλαίσιο της υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος "Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχων 2012" του Πράσινου Ταμείου.

Συνημμένα αρχεία