Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

02/01/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05 (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ) 1. H Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο "ΕΙΔΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ", με προεκτιμώμενη αμοιβή 39.026,73 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 2. Η …
02/01/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05 (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ) 1. H Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ, με προεκτιμώμενη αμοιβή 68.467,95 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 2. Η μελέτη συντίθεται από τις…
11/24/2014
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μικροσυσκευών εργαστηριακού εξοπλισμού», με απευθείας ανάθεση. Η Προμήθεια θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του 1ου Υποέργου με τίτλο "Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας" (1ος Άξονας Δράσεων: "Καταγραφή και παρακολούθηση της…
10/23/2014
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια με τίτλο «Συμπλήρωση εξοπλισμού γραφείων», με απευθείας ανάθεση. Η Προμήθεια θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του 1ου Υποέργου με τίτλο "Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας" (4ος Άξονας Δράσεων: "Διοικητική-λογιστική υποστήριξη της υλοποίησης των…
06/18/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης: 1/2014 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18/03.04.2012 απόφαση του Δ.Σ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Εθνικό Διαγωνισμό για την Επιλογή Αναδόχου για το έργο με τίτλο «Παραγωγή Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού», στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού…
03/27/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές, σφραγισμένες Προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Υποβοήθηση στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης συγκεκριμένων ειδών ορνιθοπανίδας εντός της ΖΕΠ του Φορέα, καθ εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 79/409», στο…
03/27/2014
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Φορέα, με απευθείας ανάθεση. Η Παροχή Υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του 1ου Υποέργου με τίτλο: «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» (4ος Άξονας Δράσεων: Διοικητική υποστήριξη της…
09/24/2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια υλικού προβολής του Φορέα”, στο πλαίσιο της υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου: «Φυσικό Περιβάλλον 2013» - Άξονας Προτεραιότητας 1: Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
09/24/2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την “Κατασκευή και τοποθέτηση πυροφυλακίου”, στο πλαίσιο της υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου: «Φυσικό Περιβάλλον 2013» - Άξονας Προτεραιότητας 1: Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
09/23/2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την “Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού στην έδρα του Φορέα”, στο πλαίσιο της υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου: «Φυσικό Περιβάλλον 2013» - Άξονας Προτεραιότητας 1: Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
09/23/2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια καρότσας ρυμούλκησης (μπαγκαζιέρα) για τα οχήματα του Φορέα”, στο πλαίσιο της υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου: «Φυσικό Περιβάλλον 2013» - Άξονας Προτεραιότητας 1: Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
09/23/2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης”, στο πλαίσιο της υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου: «Φυσικό Περιβάλλον 2013» - Άξονας Προτεραιότητας 1: Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
07/23/2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια με τίτλο: "Προμήθεια συσκευής GPS μεγάλης ακρίβειας", στο πλαίσιο της υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος "Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχων 2012" του Πράσινου Ταμείου.
07/20/2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια με τίτλο: "Προμήθεια - εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου εργάτη (βίντσι) στο όχημα του Φορέα", στο πλαίσιο της υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος "Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχων 2012" του Πράσινου Ταμείου.
07/20/2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια με τίτλο: "Προμήθεια - Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος πυρόσβεσης για την κιβωτάμαξα του οχήματος του Φορέα", στο πλαίσιο της υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος "Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχων 2012" του Πράσινου Ταμείου.