Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

10/12/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ  «Δακτυλιώσεις πτηνών με έμφαση στα προστατευόμενα είδη της Οδηγίας 2009/147/EK στην ΖΕΠ με κωδ. GR2220006» Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική…
09/30/2020
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής, για την υπηρεσία «Δημιουργία και παραμετροποίηση Βάσεων Δεδομένων Βιοποικιλότητας, Γεωχωρικών Δεδομένων και Ανθρωπογενών πιέσεων»,…
09/25/2020
Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για την έκδοση προσωρινού αναδόχου της Σύμβασης «Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης και Σχεδίου Δράσης (Action Plan) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Προστατευόμενων Περιοχών Κεφαλονιάς - Ιθάκης», της υπ’ αριθμ. 1298/24.08.2020 Διακήρυξης.
09/16/2020
Θέμα: Συμπλήρωση πρόσθετης παραγράφου στο έντυπο ΤΕΥΔ της υπ’ αριθμ. 1410/10.09.2020 Διακήρυξης “Μελέτη της κατάστασης διατήρησης και προτάσεις προστασίας (in-situ και ex-situ) των ενδημικών, σπανίων και απειλουμένων ειδών της χλωρίδας των προστατευόμενων περιοχών Κεφαλονιάς-Ιθάκης”. Στο έντυπο ΤΕΥΔ της υπ’ αριθμ. 1410/10.09.2020 Διακήρυξης “Μελέτη της κατάστασης διατήρησης και προτάσεις…
09/15/2020
Θέμα: Διευκρίνηση σχετικά με την υπ’ αριθμ. 1410/10.09.2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Μελέτη της κατάστασης διατήρησης και προτάσεις προστασίας (in situ και ex-situ) των ενδημικών, σπανίων και απειλουμένων ειδών της χλωρίδας των προστατευόμενων περιοχών Κεφαλονιάς-Ιθάκης (ΑΔΑΜ: 20PROC007293473 2020-09- 10). Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την επισήμανση τυπογραφικών λαθών σε…
09/10/2020
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και με Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την υπηρεσία «Μελέτη της κατάστασης διατήρησης και προτάσεις προστασίας (in-situ και ex-situ) των ενδημικών, σπανίων και…
09/10/2020
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο Άρθρο 11 της ανωτέρω διακήρυξης: «Κριτήρια Αξιολόγησης (Ανάθεσης) – Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών (Άρθρα 53 παρ. 2 περιπτ. ιε και 86 παρ. 2, 8-11, 13, άρθρα 88-91, άρθρο 100 του Ν. 4412/2016) και ειδικότερα στην παρ. 11.1 «Κριτήρια αξιολόγησης τεχνικών προσφορών» ο συντελεστής βαρύτητας σi για το κριτήριο «ΟΜΑΔΑ Δ: Παρεχόμενες Υπηρεσίες, 4: Υπηρεσίες…
09/04/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ « Προμήθεια σκάφους» CPV: 34522450-1 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την «Προμήθεια…
08/31/2020
Ο τίτλος της σύμβασης είναι: «Καταγραφή και Προτάσεις διαχείρισης ασπόνδυλων των Προστατευόμενων Περιοχών Κεφαλονιάς – Ιθάκης» Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Άρθρο 6 Ν.4412/2016) Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 24.193,55 € χωρίς Φ.Π.Α. και η συνολική αξία αυτής στο ποσό των 30.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Για τη δέσμευση του συνολικού ποσού, έχει ληφθεί η σχετική…
08/24/2020
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής, για την υπηρεσία «Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης και Σχεδίου Δράσης (Action Plan) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Προστατευόμενων Περιοχών…
08/17/2020
Απόφαση 7η /13.08.2020 του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Σήμερα, 13 Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 συνήλθε σε 9η Τακτική Συνεδρίαση για το έτος 2020, στο Αργοστόλι, στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, το Δ.Σ. του Φορέα. Παρόντα μέλη του Δ.Σ. με δικαίωμα ψήφου: Γεώργιος Δρακάτος, Δ/ντης Ερευνών…
07/31/2020
Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι κατά το στάδιο της δημοσίευσης του υπ’ αριθμ. 1124/28-07-2020 τεύχους της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Καταγραφή και προτάσεις διαχείρισης ασπόνδυλων των προστατευόμενων περιοχών Κεφαλονιάς - Ιθάκης» (20PROC007097447 2020- 07-28) διαπιστώθηκε παράλειψη, η οποία επηρεάζει τη νομιμότητά της. Για το λόγο αυτό αποφασίζουμε την ακύρωση του ανωτέρω τεύχους…
02/01/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05 (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ) 1. H Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο "ΕΙΔΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ", με προεκτιμώμενη αμοιβή 39.026,73 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 2. Η …