Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

06/05/2021
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την επισήμανση τυπογραφικών λαθών σε δύο (2) σημεία της ανωτέρω διακήρυξης, για το καθένα εκ των οποίων αναφέρεται το ορθό. Σελ. 19: «iv. Σαφή και αναλυτικά τεχνικά στοιχεία για το προσφερόμενο είδος, για να είναι δυνατή η αξιολόγηση συμμόρφωσης του προσφερόμενου είδους με τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η παρούσα διακήρυξη. Τεχνικά φυλλάδια (…
26/04/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού για την παρακολούθηση της Μεσογειακής φώκιας και κητωδών θαλασσίων ειδών» CPV: 32330000-5 - Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με…
02/04/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «Μελέτη για την αύξηση πληθυσμών σπάνιων ειδών ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας79/409» CPV: 90711000-4 Αξιολόγηση περιβαλλοντικής επίδρασης εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα - Προστασία του περιβάλλοντος Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου…
30/03/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «Διαχειριστικές δράσεις µε τη χρήση καινοτόμων εργαλείων για την διαχείριση των περιοχών τροφοληψίας και ωοτοκίας των θαλασσίων χελωνών στις προστατευόμενες παράκτιες/θαλάσσιες περιοχές της Κεφαλονιάς – Ιθάκης» CPV: 90720000-0 - Προστασία του περιβάλλοντος Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης…
29/03/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΝΟΣ (1) Γεωλόγου ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ στα πλαίσια του Υποέργου (1) «Καταγραφή, Ανάδειξη & Προβολή του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης» της Πράξης «Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του στα Γεωπάρκα της…
09/03/2021
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων, για την «Πινακίδες Σήμανσης Δράσεων Πράξης», προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων ευρώ (36.000,00 €) με…
12/10/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ  «Δακτυλιώσεις πτηνών με έμφαση στα προστατευόμενα είδη της Οδηγίας 2009/147/EK στην ΖΕΠ με κωδ. GR2220006» Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική…
30/09/2020
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής, για την υπηρεσία «Δημιουργία και παραμετροποίηση Βάσεων Δεδομένων Βιοποικιλότητας, Γεωχωρικών Δεδομένων και Ανθρωπογενών πιέσεων»,…
25/09/2020
Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για την έκδοση προσωρινού αναδόχου της Σύμβασης «Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης και Σχεδίου Δράσης (Action Plan) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Προστατευόμενων Περιοχών Κεφαλονιάς - Ιθάκης», της υπ’ αριθμ. 1298/24.08.2020 Διακήρυξης.
16/09/2020
Θέμα: Συμπλήρωση πρόσθετης παραγράφου στο έντυπο ΤΕΥΔ της υπ’ αριθμ. 1410/10.09.2020 Διακήρυξης “Μελέτη της κατάστασης διατήρησης και προτάσεις προστασίας (in-situ και ex-situ) των ενδημικών, σπανίων και απειλουμένων ειδών της χλωρίδας των προστατευόμενων περιοχών Κεφαλονιάς-Ιθάκης”. Στο έντυπο ΤΕΥΔ της υπ’ αριθμ. 1410/10.09.2020 Διακήρυξης “Μελέτη της κατάστασης διατήρησης και προτάσεις…
15/09/2020
Θέμα: Διευκρίνηση σχετικά με την υπ’ αριθμ. 1410/10.09.2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Μελέτη της κατάστασης διατήρησης και προτάσεις προστασίας (in situ και ex-situ) των ενδημικών, σπανίων και απειλουμένων ειδών της χλωρίδας των προστατευόμενων περιοχών Κεφαλονιάς-Ιθάκης (ΑΔΑΜ: 20PROC007293473 2020-09- 10). Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την επισήμανση τυπογραφικών λαθών σε…
10/09/2020
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και με Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την υπηρεσία «Μελέτη της κατάστασης διατήρησης και προτάσεις προστασίας (in-situ και ex-situ) των ενδημικών, σπανίων και…
10/09/2020
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο Άρθρο 11 της ανωτέρω διακήρυξης: «Κριτήρια Αξιολόγησης (Ανάθεσης) – Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών (Άρθρα 53 παρ. 2 περιπτ. ιε και 86 παρ. 2, 8-11, 13, άρθρα 88-91, άρθρο 100 του Ν. 4412/2016) και ειδικότερα στην παρ. 11.1 «Κριτήρια αξιολόγησης τεχνικών προσφορών» ο συντελεστής βαρύτητας σi για το κριτήριο «ΟΜΑΔΑ Δ: Παρεχόμενες Υπηρεσίες, 4: Υπηρεσίες…
04/09/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ « Προμήθεια σκάφους» CPV: 34522450-1 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την «Προμήθεια…