Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

07/20/2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: "Κατασκευή και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων", στο πλαίσιο της υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος "Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχων 2012" του Πράσινου Ταμείου.
07/20/2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: "Συντήρηση υποδομών αναψυχής και ενημέρωσης του Εθνικού Δρυμού Αίνου", στο πλαίσιο της υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος "Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχων 2012" του Πράσινου Ταμείου.
07/20/2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: "Συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της έδρας του Φορέα", στο πλαίσιο της υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος "Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχων 2012" του Πράσινου Ταμείου.