Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

12/02/2011
Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου Είδος υπηρεσίας: Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης στο Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Προστασία και ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου» (Απόφαση ένταξης: οικ. 172886/26.10.2011-Κωδικός Ο.Π.Σ.: 323368). ∆ιάρκεια: Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/12/…