ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Management Body of Aenos National Park
Kefalonia-Ithaca aspiring Geopark

Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

06/09/2021
  Δευ, 06/09/2021 Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί Προς ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς Αρ. Πρωτ. 1450/06.09.2021: Στην σελ. 35, στην παρ.21.1 Εγγύηση Συμμετοχής αναφέρεται ότι «Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής». Το παραπάνω διαγράφεται και διαμορφώνεται ως εξής: «Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται «εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο...
31/08/2021
Τρί, 31/08/2021 Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και με Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την υπηρεσία «Δράσεις βελτίωσης των οικοτόπων της Μεσογειακής φώκιας (Monachus...
30/08/2021
Δευ, 30/08/2021 Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί Πρόχειροι Μειοδοτικοί ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Καταγραφή και Προτάσεις διαχείρισης ασπόνδυλων των Προστατευόμενων Περιοχών Κεφαλονιάς - Ιθάκης» CPV:  90711000-4 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και με Κριτήριο ανάθεσης...
10/08/2021
Τρί, 10/08/2021 Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «Δημιουργία ψηφιακής έκθεσης» 39154000–6 Εξοπλισμός εκθέσεων, 39294100-0 Προϊόντα πληροφόρησης και προβολής, 30212100-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας μίνι Η/Υ, 30212000-8 Υλισμικό για μίνι Η/Υ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Προκηρύσσει Συνοπτικό...
05/08/2021
Πέμ, 05/08/2021 Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την επισήμανση τυπογραφικών λαθών σε σημεία της ανωτέρω διακήρυξης, για το καθένα εκ των οποίων αναφέρεται το ορθό. Στην σελ. 16, παρ. 12.3.2/Β αναφέρεται ότι “πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος των εξήντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €), ενώ το ορθό είναι:...
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Back To Top