ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Management Body of Aenos National Park
Kefalonia-Ithaca aspiring Geopark

Δράσεις βελτίωσης των οικοτόπων της Μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) και περιορισμός των επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης μεταξύ θαλάσσιων θηλαστικών & σκαφών στις περιοχές στις Natura 2000 της Κεφαλονιάς-Ιθάκης

Τρί, 31/08/2021
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και με Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την υπηρεσία «Δράσεις βελτίωσης των οικοτόπων της Μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) και περιορισμός των επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης μεταξύ θαλάσσιων θηλαστικών & σκαφών στις περιοχές στις Natura 2000 της Κεφαλονιάς-Ιθάκης», προϋπολογισμού σαράντα ένα χιλιάδων ευρώ (41.000,00 €) με το Φ.Π.Α. 24% ή τριάντα τριών χιλιάδων εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο ευρώ (33.064,52 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τα έντυπα και τους όρους της προκήρυξης παρέχονται από την Αναθέτουσα αρχή, Δ/νση: Kέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Κ.: 281 00, Τηλ.:26710-29258, fax:26710-29258, E-mail: ainosnationalpark@gmail.com.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.aenosnationalpark.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της Σύμβασης από τη Γραμματεία του Φορέα Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (καθημερινές 7:30 π.μ -15:30 μ.μ). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα δική τους.

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της Σύμβασης είναι δράσεις βελτίωσης των οικοτόπων της Μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) και περιορισμός των επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης μεταξύ θαλάσσιων θηλαστικών & σκαφών στις περιοχές στις Natura 2000 της Κεφαλονιάς-Ιθάκης.

4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

5. Χρόνος υλοποίησης της υπηρεσίας: από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31/10/2023.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Διακήρυξης.

7. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι, Τ.Θ. 222) είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αρχής, είτε με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την Αρχή. Επίσης oι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, την ημέρα διενέργειας διαγωνισμού, ήτοι στις 15/09/2021 ημέρα Τετάρτη και από ώρας 10:30 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11:00 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).

Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Η ίδια καταληκτική ημερομηνία ισχύει και όταν προσφορές αποστέλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (ΕΛ.ΤΑ., ταχυμεταφορές κ.α.). Προσφορές που κατατίθενται ή αποστέλλονται μετά την ανωτέρω προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Μετά τη λήξη της παραλαβής Προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15η Σεπτεμβρίου 2021, και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, στα γραφεία του, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Οικονομικούς Φορείς για διάστημα 120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

 

9. Η ισχύς της σύμβασης που θα συναφθεί θα άρχεται από την υπογραφή της και θα λήξει στις 31/10/2023 σε τρεις φάσεις.

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

11. Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ), από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, κωδ. ΠΔΕ 2020 της ΣΑΕ: 275/1, ΣΑ: 2020ΣΕ27510043. Υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 1 «Εφαρμογή της διαχείρισης Ειδών, Οικοτόπων και Περιοχών Natura 2000 του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και την προστασία», της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» (κωδ. ΟΠΣ 5033022), η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2887/01.04.2020 (ΑΔΑ: Ω0146ΜΤΛΡ-Ε5Π) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων / Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

12. Ενστάσεις: Σύμφωνα με το άρθρο 20 της Διακήρυξης.

13. Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, θα εφαρμοστούν τα οριζόμενα από τον Ν. 4412/2016 όπως τροποιήθηκε και ισχύει.

14. Δημοσιεύσεις: Η Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης) θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, φέρει κωδικό ΑΔΑ και στον ιστότοπο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου www.aenosnationalpark.gr. Το αναλυτικό Τεύχος της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ), www.promitheus.gov.gr, και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ και στον ιστότοπο του Φορέα Διαχείρισης Eθνικού Δρυμού Αίνου www.aenosnationalpark.gr.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

 

Δρ. Γεώργιος Δρακάτος

Ομότιμος Ερευνητής

Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Attachments
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Back To Top