Πανίδα/Ορνιθοπανίδα

Ορνιθοπανίδα

Εικόνα 1. Χαρακτηριστικά είδη ορνιθοπανίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου. Αριστερά η πετροπέρδικα (Alectoris graeca), δεξιά το διπλοσάϊνο (Accipiter gentilis).

Περισσότερα από 100 είδη πτηνών έχουν καταγραφεί, εκ των οποίων το 1/3 αποτελούν μόνιμους κατοίκους του Δρυμού. Τα σημαντικότερα αυτών, ως είδη προτεραιότητας, είναι τα αρπακτικά Circaetus gallicus (Φιδαετός), Falco biarmicus (Χρυσογέρακο) και Pernis apivorus (Σφηκιάρης), καθώς και τα είδη Alectoris graeca (Πετροπέρδικα-Εικ. 1) και Emberiza caesia (Φρυγανοτσίχλονο). Άλλα πτηνά που θα απαντήσει κανείς στο Δρυμό είναι τα εξής: Buteo buteo (Γερακίνα), Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο), Athene noctua (Κουκουβάγια), Garullus glandarius (Κίσσα), Caprimulgus europaeus (Γιδοβύζι), Upupa epops (Τσαλαπετεινός), Turdus sp. (είδη Τσιχλών), Periparus ater (Ελατοπαπαδίτσα) κ.ά. Aμφίβολη είναι σήμερα η παρουσία στον Δρυμό ειδών, όπως τα Gyps fulvus (Όρνιο) και Dryocopus martius (Μαύρος Δρυοκολάπτης).

Αμφίβια & Ερπετά

Εικόνα 2. Σαύρα (Algyroides moreoticus) του Εθνικού Δρυμού.

Αμφίβια δεν παρατηρούνται στον Εθνικό Δρυμό, λόγω των οικολογικών τους απαιτήσεων με εξαίρεση το Bufo bufo (Φρύνος). Αντιθέτως, συχνή είναι η παρουσία ερπετών, όπως τα: Algyroides nigropunctatus subsp. kephallithacius, ενδημικό Κεφαλονιάς – Ιθάκης, Algyroides moreoticus (Μωραϊτόσαυρα – Εικ. 2), ενδημικό του Ιονίου και της Πελοποννήσου, Podarcis taurica subsp. ionica (Βαλκανόσαυρα), Βαλκανικό ενδημικό, Vipera ammodytes (Οχιά) κ.ά.

Θηλαστικά

Εικόνα 3. Επιφανειακοί χωματοσωροί του εντομοφάγου θηλαστικού Talpa stankovici (αριστερά) και είδος νυχτερίδας (Rhinolophus sp.) σε ένα από τα σπήλαια του Εθνικού Δρυμού (δεξιά).

Τα είδη θηλαστικών που διαβιούν στον Εθνικό Δρυμό είναι χαρακτηριστικά των δασικών οικοσυστημάτων: Erinaceus roumanicus (Σκαντζόχοιρος), Apodemus sp. (αγροδίαιτοι ποντικοί), Myoxus glis (Μυωξός), Rhinolophus sp. (Νυχτερίδες -Εικ. 3), Martes foina (Πετροκούναβο) κ.ά. Eπίσης, είναι πιθανό να συναντήσει κανείς άτομα Lepus europaeus (Λαγός). Ένα από τα πιο ιδιαίτερα θηλαστικά του όρους Αίνος είναι το εντομοφάγο Talpa stankovici (Ασπάλακας – Εικ. 3), το οποίο ζει κάτω από τη γη, σχηματίζοντας πολύπλοκες στοές. Η παρουσία του αναγνωρίζεται από τους επιφανειακούς χωματοσωρούς που σχηματίζει.

Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Back To Top