ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
Γεωπάρκο Κεφαλονιάς - Ιθάκης

Θεσμικό πλαίσιο

Με τον Ν. 3044/2002, ιδρύονται στην Ελλάδα 25 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με σκοπό την προστασία και διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, με Πρόεδρο τον Δρ. Γεώργιο Δρακάτο, στη σύνθεση του οποίου διασφαλίζεται η εκπροσώπηση της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείο), της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων (Περιφέρεια, Δήμος), των παραγωγικών τάξεων, των περιβαλλοντικών οργανώσεων και της επιστημονικής κοινότητας.

Ως έδρα του Φορέα Διαχείρισης ορίστηκε το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, όπου βρίσκονται τα γραφεία του, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου.

To 2018, σύμφωνα με τον Ν.4519 (ΦΕΚ Α΄25/20.02.2018), η χωρική αρμοδιότητα του ΦΔ αυξήθηκε, και περιλαμβάνει 5 ακόμα περιοχές του Δικτύου Natura 2000.

Η αρμοδιότητά του καλύπτει μια έκταση περίπου 58.000 στρεμ. που μοιράζεται στα νησιά Κεφαλονιάς & Ιθάκης. Περιλαμβάνει πλέον τους 6 ακόλουθους τόπους του Δικτύου Natura 2000:

Α/Α

Κωδικός Natura/Χαρακτηρισμός

Όνομα περιοχής

1

GR2220001 -ΤΚΣ

Καλόν Όρος Κεφαλληνίας

2

GR2220002 – ΣΠΠ & ΤΚΣ

Εθνικός Δρυμός Αίνου

3

GR2220004 – ΤΚΣ

Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη Από Αργοστόλι έως Βλαχάτα & Όρμος Μούντα

4

GR2220005 – ΤΚΣ

Δυτικές Ακτές Κεφαλληνίας -Στενό Κεφαλληνίας Ιθάκης -Βόρεια Ιθάκη (Ακρωτήριο Γέρο Γόμπος – Δράκου Πήδημα – Κεντρί – Αγ. Ιωάννης)

5

GR2220006 – ΣΠΠ

Κεφαλονιά: Αίνος, Αγία Δυνατή και Καλόν Όρος

6

GR2220007 – ΤΚΣ

Θαλάσσια ζώνη από Βλαχάτα έως Όρμο Μούντας

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου περιλαμβάνει:

Νόμους:

 • Ν.2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
 • Ν.3044/2002«Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων».
 • Ν.3937/2011«Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
 • N.4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις».
 • Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

Υπουργικές Αποφάσεις:

 • Υ.Α. οικ. 126436/2464/26-6-2003 (ΦΕΚ 918/Β/4-7-2003). Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (1ου).
 • Υ.Α. 27188/15-6-2005 (ΦΕΚ 999/B/18-7-2005). Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.
 • Υ.Α. 866/7-1-2005 (ΦΕΚ 65/Β/21-1-2005). Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.
 • Υ.Α. 27180/15-6-2005 (ΦΕΚ 975/Β/13-7-2005). Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.
 • Υ.Α. 28004/15-6-2005 (ΦΕΚ 999/Β/18-7-2005). Κανονισμός εκτέλεσης έργων, ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής μελετών και υπηρεσιών, προμήθειας, παράδοσης και παραλαβής αγαθών, υλικών προϊόντων και σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.
 • Υ.Α. 23602/5-6-2006 (ΦΕΚ 775/Β/26-6-2006). Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (2ου).
 • Υ.Α. 28501/21-12-2009 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 538/29-12-2009). Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (3ου).
 • Υ.Α. 21555/15-6-2011 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 193/16-6-2011). Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 28501/21-12-2009 Υ.Α. συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.
 • Υ.Α. 29962/15-9-2011 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 332/26-9-2011). Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 28501/21-12-2009 Υ.Α. και της υπ’ αριθμ. 21555/15-6-2011 όμοιας απόφασης με την οποία τροποποιήθηκε η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.
 • Υ.Α. 47768/22-11-2011 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 446/21-12-2011). Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 28501/21-12-2009 Υ.Α. και της υπ’ αριθμ. 21555/15-6-2011 όμοιας απόφασης με την οποία τροποποιήθηκε η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.
 • Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/20116/2787 (ΦΕΚ 114ΥΟΔΔ/7.3.2019). Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (4ου).

Διεθνές & Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο:

 • Οδηγία 79/409/ΕΕ ή Οδηγία για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών. Προστασία της μεταναστευτικής και μη ορνιθοπανίδας και των βιοτόπων της στον Ευρωπαϊκό χώρο. Η Οδηγία εναρμονίστηκε στο ελληνικό Δίκαιο με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985), 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-1998).
 • Οδηγία 92/43/ΕΕ ή Οδηγία για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Προστασία της βιολογικής ποικιλότητας στην Ευρώπη μέσω της δημιουργίας του δικτύου Ειδικών Ζωνών Προστασίας (S.P.A.) «Νatura 2000». Η Οδηγία εναρμονίστηκε στο ελληνικό Δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3028/11-12-1998 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-1998).
 • Σύμβαση ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΙΡΟ «για την διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας. Υπογράφηκε το 1992 και κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν.2204/1994 (ΦΕΚ 59/Α/15-4-1994).
 • Σύμβαση ΒΟΝΝΗΣ «για τη διατήρηση μεταναστευτικών ειδών αγρίων ζώων». Κυρώθηκε με το Ν.2719/1999 (ΦΕΚ 106/Α/26-5-1999).
 • Σύμβαση ΒΕΡΝΗΣ «για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης». Υπογράφηκε το 1979, τέθηκε σε ισχύ το 1982 και κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/Α/13-3-1983).
 • Σύμβαση ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ – CITES «για το διεθνές εμπόριο των απειλούμενων ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας». Υπογράφηκε το 1973 και κυρώθηκε με το Ν.2055/1992 (ΦΕΚ 105/Α/30-6-1992).
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Back To Top