ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
Γεωπάρκο Κεφαλονιάς - Ιθάκης

ΕΡΜΗΣ

«ΕΡΜΗΣ» – «Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων»

Ο προϋπολογισμός ένταξης της Πράξης ανέρχεται σε 405.000 €.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ υλοποιεί Υποέργο με τίτλο: «Συνεισφορά περιεχομένου, κατάρτιση σχεδίων επικοινωνίας και δράσεων ευαισθητοποίησης για τις περιοχές του Εθνικού Δρυμού Αίνου» στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο: «ΕΡΜΗΣ» – «Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων» ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Η πράξη περιλαμβάνει :

Α. Ανάπτυξη και υλοποίηση πληροφοριακής υποδομής και πολυεπίπεδης ψηφιακής πλατφόρμας, εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα και tablets, καθώς και εργασίες για την οργάνωση, διαχείριση και ανάλυση πληροφοριακών δεδομένων κλπ. Η πλατφόρμα θα έχει δύο βασικά υποσυστήματα: ένα υποσύστημα καταχώρησης, οργάνωσης και προβολής μέσω του διαδικτύου των δεδομένων που σχετίζονται με την προβολή του πλούτου βιοποικιλότητας της ΠΙΝ και ένα υποσύστημα μέσω του οποίου απλοί χρήστες/ πολίτες θα μπορούν να μεταφορτώσουν στην πλατφόρμα δεδομένα/ πληροφορίες στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος μέσω έξυπνων κινητών συσκευών.

Β. Συλλογή, τεκμηρίωση, σημασιολογική επισήμανση και καταχώρηση των δεδομένων / περιεχομένου βιοποικιλότητας στην πλατφόρμα. Συνολικά προβλέπεται να εισαχθούν στην πλατφόρμα οι παρακάτω καταγραφές πεδίου: Χλωρίδα: άνω των 10.000 δεδομένων, Πανίδα: άνω των 1.000 δεδομένων, Ορνιθοπανίδα: άνω των 5.000 δεδομένων, Μακρομήκυτες: άνω των 1.000 δεδομένων, Τύποι οικοτόπων: Δεδομένα από τουλάχιστον 200 δειγματοληψίες πεδίου.

Γ. Δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης (ημερίδες, παραγωγή διαφημιστικού υλικού κλπ). Η πράξη αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ανάδειξη και προστασία του φυσικού τοπίου, στη βελτίωση των τρόπων παρακολούθησης των οικοσυστημάτων βιοποικιλότητας (συμπεριλαμβάνοντας το φυσικό περιβάλλον της ΠΙΝ και τους υγροτόπους) παρέχοντας καινοτόμους τρόπους συλλογής, οργάνωσης και προβολής της πληροφορίας, αλλά και συμβάλλοντας στον καλύτερο εντοπισμό και διαχείριση των απειλών/ κινδύνων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία έχουν πολίτες και φορείς σχετικά με την Πράξη ΕΡΜΗΣ μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου στο Τηλ.: 26710 29258, ή να στέλνουν E-mail: ainosnationalpark@gmail.com

Η Πράξη με τίτλο: «ΕΡΜΗΣ» – «Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων» ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά, 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας 2 – “Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη”) και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Back To Top