ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
Γεωπάρκο Κεφαλονιάς - Ιθάκης
Καινοτόμες Δράσεις

Δακτυλιώσεις

Αντικείμενο του έργου είναι η Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Βιοποικιλότητα (ΦΕΚ 2383Β/2014-ΜΕΡΟΣ Β) προβλέπεται για την αποκατάσταση σημαντικών ειδών και τύπων οικοτόπων η εφαρμογή οριζόντιων δράσεων διαχείρισης και αποκατάστασης (2.2.2). Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. έχει υπό την ευθύνη του της διαχείριση του την ΖΕΠ με κωδικό GR2220006 και ονομασία: “Κεφαλονιά: Αίνος, Αγία Δυνατή και Καλόν Όρος” με είδη χαρακτηρισμού τον Φιδαετό (Circaetus gallicus), το Χρυσογέρακο (Falco biarmicus), τον Μπούφο (Bubo bubo) και τον Πετρίτη (Falco peregrinus).

Η περιοχή αποτελεί μία ολοκληρωμένη οικολογική ενότητα, στην οποία ενισχύεται η διασφάλιση διατήρησης σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας, όχι μόνον για το νησί της Κεφαλονιάς, αλλά και για την ευρύτερη βιογεωγραφική ζώνη της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και των Ιόνιων Νήσων. Χαρακτηρίζεται από την παρουσία δασών Κωνοφόρων, με βασική την παρουσία της κεφαλληνιακής Ελάτης και την συμμετοχή ελάχιστων φυλλοβόλων ειδών, θαμνώνες αείφυλλων – πλατύφυλλων και χαμηλότερη φρυγανική βλάστηση (κυρίως ασφακώνες).

Με τη μέθοδο των δακτυλιώσεων μπορούν να συλλεχθούν πολύτιμα στοιχεία για την οικολογία των πουλιών, όπως διαδρομές που ακολουθούν κατά τη μετανάστευση, πόσο λίπος συγκεντρώνουν πριν τη μετανάστευση, αλλαγές βάρους, διάρκεια ζωής κ.ά. Στην Κεφαλονιά δεν έχουν ποτέ πραγματοποιηθεί συστηματικές δακτυλιώσεις πουλιών. Έμφαση θα δοθεί στα Στρουθιόμορφα πτηνά τα οποία θα συλλαμβάνονται με ειδικά δίχτυα, τα οποία θα στήνονται κυρίως στην ΖΕΠ με κωδικό GR2220006 και δευτερευόντως σε υγροτοπικά ενδιαιτήματα της Κεφαλονιάς (Υγρότοπος Λιβαδίου – Λιμνοθάλασσα Κουτάβου). Αφού τα πουλιά θα δακτυλιώνονται, θα γίνεται ο προσδιορισμός του φύλου και της ηλικίας με τη βοήθεια των σχετικών βιβλιογραφικών οδηγών και πρωτοκόλλων και θα καταγράφονται μετρήσεις φτερούγας, ταρσού, και θα γίνεται και εκτίμηση του λίπους με βάση ειδική κλίμακα και ζύγιση. Έπειτα θα απελευθερώνονται.

Με την μέθοδο της δακτυλίωσης υπάρχει η δυνατότητα να μελετηθούν:

  • Οι μεταναστεύσεις και άλλες μετακινήσεις των πτηνών.
  • Η διάρκεια ζωής των διαφόρων ειδών.
  • Η θνησιμότητα.
  • Ο ρυθμός ανάπτυξης.
  • Η σωματομετρία των πτηνών.

 

Η δράση θα διαρκέσει 3 χρόνια (2020-2022) (Σε άλλο σημείο αναφέρεται σαν ημερομηνία ολοκλήρωσης η 31.10.23) και θα πραγματοποιούνται 2 περίοδοι δακτυλιώσεων πτηνών (Άνοιξη – Φθινόπωρο) από 7 έως 10 ημέρες κάθε περίοδο. Στις δακτυλιώσεις θα συμμετέχουν μέλη από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης και εθελοντές βοηθοί δακτυλιωτών από την Κεφαλονιά – Ιθάκη, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν στη δακτυλίωση των πτηνών. Η διαχειριστική αυτή δράση θα υλοποιηθεί με ιδία μέσα και με την υποστήριξη 3 Ειδικών Επιστημόνων με την σχετική γνώση και εμπειρία.

 

Στόχοι της Δράσης:

  • Η μελέτη της μετανάστευσης των πουλιών μέσω της δακτυλίωσης (φαινολογία, κύριες μεταναστευτικοί οδοί, διαφορές μεταξύ Άνοιξης/Φθινοπώρου).
  • Η μελέτη σπανίων ειδών πουλιών μέσω της δακτυλίωσης.
  • Η ενημέρωση των τοπικών φορέων για την ορνιθοπανίδα της Κεφαλονιάς, για τη δακτυλίωση των πουλιών και τη σημασία αυτών.
  • Η εκπαίδευση νέων δακτυλιωτών από την περιοχή μελέτης (Κεφαλονιά).
  • Η διάδοση της δακτυλίωσης πουλιών στην Ελλάδα.

 

Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Back To Top