ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
Γεωπάρκο Κεφαλονιάς - Ιθάκης

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου θα υλοποιήσει υποέργο με τίτλο: «Εφαρμογή της διαχείρισης Ειδών, Οικοτόπων και Περιοχών Natura 2000 του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και την προστασία» στα πλαίσια της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου σύμφωνα με τον Ν.4519/2018. Συγκεκριμένα οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ,  που ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός ή κακός ή έχουν ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό και χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή προστασίας. Οι Δράσεις αυτές περιλαμβάνονται σε τέσσερα Πακέτα Εργασίας (Π.Ε):.

ΠΕ1. Προβολή Δράσεων Πράξης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Δημιουργία ψηφιακής έκθεσης, εκτύπωση έντυπου υλικού, παραγωγή ντοκιμαντέρ/σποτ, οργάνωση ημερίδων, δημιουργία έξυπνης εφαρμογής για κινητά),

ΠΕ2. Δικτύωση / Τεχνογνωσία ΦΔΠΠ/Επιστημονική Τεκμηρίωση: Περιλαμβάνει δράσεις για την ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών / αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλες (συν)αρμόδιες Υπηρεσίες / Οργανισμούς, καθώς και την βελτίωση της υποδομής του ΦΔΠΠ για την συλλογή / διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων που συλλέγει (Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά οργανισμούς (EUROPARC, Eurosite, MedPAN, EFI), Δικτύωση με άλλους ΦΔΠΠ, συνέργεια με Δημόσιες Υπηρεσίες ΜΚΟ, Πανεπιστήμια και τοπικούς φορείς)

ΠΕ3. Υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων ή/ και εκπόνηση μελετών (τεχνικών και μη) (Μελέτες καταγραφής χειρόπτερων/μικροθηλαστικών, λεπιδοπτέρων, Επικαιροποίηση χαρτογράφησης τύπων οικοτόπων, Δακτυλιώσεις πτηνών, Εκπόνηση Στρατηγικών Μελετών βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας ειδών από την φωτορύπανση.

ΠΕ4. Διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (ίδρυση μικροαποθεμάτων, τοποθέτηση φιλικών προς τους υφάλους & τα θαλάσσια λιβάδια αγκυροβόλια, καινοτόμες διαχειριστικές δράσεις προστασίας της θαλάσσιας χελώνας, της μεσογειακής φώκιας και θαλάσσιων θηλαστικών, διαχειριστικές δράσεις αντιπυρικής προστασίας και δράσεις αύξησης πληθυσμών σπανίων ειδών ορνιθοπανίδας: Η υλοποίηση των δράσεων θα γίνει με ίδια μέσα (εργασία του προσωπικού του Φορέα και χρήση του εξοπλισμού του) ή/και ανάθεση σε τρίτους. Η δαπάνη μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού του Φορέα για τον χρόνο που θα ασχοληθεί με την υλοποίηση των δράσεων, όπως προσδιορίζεται στην Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, δεν θα χρηματοδοτηθεί μέσω της πράξης (μη ενισχυόμενος προϋπολογισμός της Πράξης).

Συνολικός Προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 1.000.000 €

Όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται στα Πακέτα Εργασίας της Πράξης αναμένεται ότι θα υλοποιηθούν από 4/2020 έως 31/12/2023.

Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Back To Top