ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
Γεωπάρκο Κεφαλονιάς - Ιθάκης

Περιοχές ευθύνης

H  Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιονίων Νήσων λειτουργεί με έδρα την Ζάκυνθο και παραρτήματα στο Αργοστόλι και στην Κέρκυρα.

Η Μ.Δ. υπάγεται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Τομέας Α) της Γενικής Διεύθυνσης του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Οι προστατευόμενες περιοχές της Κεφαλονιάς και Ιθάκης

 

1.GR2220001 ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, ΕΖΔ, 2.566,19ha

Η περιοχή αυτή βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Κεφαλονιάς, όπου περιλαμβάνει το ασβεστολιθικό όρος με ονομασία Καλόν Όρος. Η βλάστηση έχει αραιή κάλυψη, κυρίως από μακκί (Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Arbutus unedo).

Τύποι οικοτόπων: Οι τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που απαντώνται στη περιοχή GR2220001 είναι φρύγανα από Sarcopoterium spinosum. Σημαντικά είδη χλωρίδας: καταγράφηκε το είδος Thymus holosericeus.

2.GR2220002 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ, ΤΚΣ-ΕΖΔ, 2.862 ha

Η σπουδαιότερη προστατευόμενη περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με συνολική έκταση 2862 ha είναι ο Εθνικός Δρυμός Αίνου, ο οποίος αποτελείται από δύο περιοχές. Η μία εξαπλώνεται στον κύριο ορεινό όγκο του Αίνου (2316 ha), με υψηλότερη κορυφή τον Μέγα Σωρό (υψ. 1.628 m) και η άλλη στον γειτονικό ορεινό όγκο, το όρος Ρούδι (546 ha), με υψηλότερη κορυφή την Γιούπαρη (υψ. 1.125 m). Κύριο χαρακτηριστικό του Εθνικού Δρυμού είναι το δάσος της κεφαλληνιακής Ελάτης (Abies cephalonica), η οποία κυριαρχεί στην περιοχή και αποτελεί την μοναδική εμφάνιση στα Ιόνια Νησιά.

Ο Αίνος αποτελεί τον “κλασσικό τόπο” της Abies cephalonica Loudon, δεδομένου ότι από εδώ περιεγράφηκε, το 1938, ως νέο είδος. Σε αναγνώριση της σπουδαιότητάς του, το όρος Αίνος κηρύχθηκε το 1962 ως Εθνικός Δρυμός και έχει χαρακτηρισθεί, σε διεθνές επίπεδο, ως Ευρωπαϊκό Βιογενετικό Απόθεμα. Έχει, επίσης, ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Ειδικών Ζωνών “Natura 2000” και στο δίκτυο των Περιοχών Ειδικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την προστασία της ορνιθοπανίδας. Ταυτόχρονα με την κήρυξή του ως Εθνικού Δρυμού ορίσθηκε και ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από τα δάση Abies cephalonica και τις βραχώδεις πλαγιές, που αποτελούν ενδιαίτημα για σημαντικά και ενδημικά είδη του νησιού. Σε χαμηλότερα υψόμετρα, η βλάστηση αποτελείται κυρίως από μακκί (Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Arbutus unedo).

Τύποι οικοτόπων: Οι τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που απαντώνται στη περιοχή GR2220002 είναι οι δενδρώδης σχηματισμοί με Juniperus spp.- Arborescent matorral με Juniperus spp. (5210), Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου (8140) και Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση (8210).

Σημαντικά είδη χλωρίδας: καταγράφηκαν τα σημαντικά είδη Abies cephalonica, Ajuga orientalis, Alkanna corcyrensis, Arenaria guicciardii, Astragalus sempervirens subsp. Cephalonicus, Campanula garganica subsp. Cephallenica, Centaurea alba subsp. Subciliaris, Cerastium candidissimum, Crocus hadriaticus, Calium peloponnesiacum, Geocaryum peloponnesiacum, Paronychia albanica subsp. Graeca, Petrorhagia fasciculata, Poa cephalonica, Scaligeria moreana, Scutellariia rubicunda subsp. Cephalonica, Silene ionica, Thymus holosericeus, Viola cephalonica.

3. GR2220004 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΒΛΑΧΑΤΑ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) ΚΑΙ ΟΡΜΟΣ ΜΟΥΝΤΑ, ΕΖΔ, 3.736,16 ha

Η περιοχή περιλαμβάνει την ακτογραμμή της της νότιας Κεφαλονιάς, όπου περιλαμβάνονται σημαντικές εκτάσεις με λιβάδια Ποσειδωνίας.

Τύποι οικοτόπων: Οι τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που απαντώνται στη περιοχή GR2220004 είναι: α) Λιβάδια Ποσειδωνίας. Τα λιβάδια του θαλάσσιου αγγειόσπερμου Posidonia oceanica είναι χαρακτηριστικά της υποπαραλιακής ζώνης της Μεσογείου, σε βάθος που κυμαίνεται από μερικές δεκάδες εκατοστά έως 30-40 μ. Αναπτύσσονται σε μαλακό υπόστρωμα και μπορούν να αντιπαρέρχονται σε σχετικά μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και της κίνησης του νερού, αλλά είναι ευαίσθητα στη μείωση της διαύγειας και της αλατότητας του νερού, καθώς απαιτούν αλατότητα μεταξύ 36 και 39 0/00 . β) Αμμοσύρσεις. Αυτές καλύπτονται διαρκώς από θαλασσινό νερό μικρού βάθους. Πρόκειται για υποπαράλιες αμμοσύρσεις, μόνιμα κατακλυσμένες με νερό, με το βάθος τους να μην ξεπερνάει τα 20μ. Οι αμμοσύρσεις είναι καλυμμένες με τύπους βλάστησης που ανήκουν στην Zosteretum marinae, ενώ πολλές φορές δεν έχουν βλάστηση, ειδικά στις περιοχές πολύ υψηλού υδροδυναμισμού. γ) Ύφαλοι. Ο οικότοπος αυτός περιλαμβάνει υποθαλάσσιες ή εκτεθειμένες περιοχές μικρής παλίρροιας, με βραχώδεις υπόστρωμα και βιογενείς σχηματισμούς, που ανέρχονται συνήθως από τον πυθμένα της υποπαραλιακής ζώνης μπορεί όμως να φτάνουν μέχρι και την υπερπαραλιακή ζώνη, όπου υπάρχει μία μη διακοπτόμενη ζώνη από κοινωνίες φυτών και ζώων, περιλαμβάνοντας κρουστώδεις και κοραλλιογενείς σχηματισμούς.

Σημαντικά είδη χλωρίδας: Από τα είδη χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ δεν καταγράφηκε κάποιο είδος, ενώ από τα άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας καταγράφηκαν τα παρακάτω: Caulerpa cylindracea, Cystoseira amentacea, Cystoseira barbatula, Cystoseira compressa, Cystoseira crinita, Cystoseira foeniculacea, Cystoseira spinosa, Cystoseira trochanter.

4. GR2220005 ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ- ΣΤΕΝΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ- ΒΟΡΕΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΑΚΡΩΤΗΡΙΑ ΓΕΡΟ ΓΟΜΠΟΣ- ΔΡΑΚΟΥ- ΠΗΔΗΜΑ- ΚΕΝΤΡΙ- ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ), ΕΖΔ, 18.742,55 ha

Χαρακτηριστική βλάστηση της περιοχής είναι τα λιβάδια Ποσειδωνίας.

Τύποι οικοτόπων: Οι τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που απαντώνται στη περιοχή GR2220004 είναι αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι, κατακλυζόμεμα ή μερικώς κατακλυζόμενα ή μερικώς κατακλυζόμενα θαλάσσια σπήλαια.

Σημαντικά είδη χλωρίδας: Από τα είδη χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ δεν καταγράφηκε κάποιο είδος, ενώ από τα άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας καταγράφηκε το Posidonia oceanica.

5. GR2220006 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: ΑΙΝΟΣ, ΑΓ. ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ, ΖΕΠ, 20.715,15 ha

Η περιοχή περιλαμβάνει το κεντρικό τμήμα της Κεφαλονιάς με την υψηλότερη κορυφή, του Αίνου, στα 1628μ. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από δάση Abies cephalonica και βραχώδεις πλαγιές που αποτελούν ενδιαίτημα για σημαντικά και ενδημικά είδη του νησιού. Σε χαμηλότερα υψόμετρα η βλάστηση αποτελείται κυρίως από μακκί (Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Arbutus unedo).

Τύποι οικοτόπων: η περιοχή είναι SPA και για αυτό δεν υπάρχει χαρτογράφηση τύπων οικοτόπων.

Σημαντικά είδη χλωρίδας: καταγράφηκαν τα σημαντικά είδη: Abies cephalonica, Ajuga orientalis, Alkanna corcyrensis, Arenaria guicciardii, Astragalus sempervirens subsp. cephalonicus, Campanula garganica subsp. cephallenica, Centaurea alba subsp. subciliaris, Cerastium candidissimum, Crocus hadriaticus, Calium peloponnesiacum, Geocaryum peloponnesiacum, Paronychia albanica subsp. graeca, Petrorhagia fasciculata, Poa cephalonica, Scaligeria moreana, Scutellariia rubicunda subsp. cephalonica, Silene ionica, Thymus holosericeus, Viola cephalonica.

6. GR2220007 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΟΡΜΟ ΜΟΥΝΤΑΣ, πΤΚΣ, 9.459 ha.

Η περιοχή περιλαμβάνει την ακτογραμμή της της νότιας Κεφαλονιάς, όπου περιλαμβάνονται σημαντικές εκτάσεις με λιβάδια Ποσειδωνίας.

Τύποι οικοτόπων: Οι τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που απαντώνται στη περιοχή GR2220007 είναι λιβάδια Ποσειδωνίας, αμμοσύρσεις, κατακλυζόμεμα ή μερικώς κατακλυζόμενα ή μερικώς κατακλυζόμενα θαλάσσια σπήλαια και ύφαλους.

Σημαντικά είδη χλωρίδας: Από τα είδη χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ δεν καταγράφηκε κάποιο είδος, ενώ από τα άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας καταγράφηκαν τα παρακάτω: Caulerpa cylindracea, Cystoseira amentacea, Cystoseira barbatula, Cystoseira compressa, Cystoseira crinita, Cystoseira foeniculacea, Cystoseira spinosa, Lithophyllum sp., Titanoderma trochanter.

Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Back To Top