ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
Γεωπάρκο Κεφαλονιάς - Ιθάκης

Διευκρίνηση σχετικά με την υπ’ αριθμ. 1263/03.08.2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Προμήθεια εξοπλισμού για τη θαλάσσια χελώνα: Συσκευές Εντοπισμού και Ασύρματης Μεταφοράς Δορυφορικών Δεδομένων (ΑΔΑΜ: 21PROC009022491 2021-08-03)

Πέμ, 05/08/2021
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την επισήμανση τυπογραφικών λαθών σε σημεία της ανωτέρω διακήρυξης, για το καθένα εκ των οποίων αναφέρεται το ορθό.

  • Στην σελ. 16, παρ. 12.3.2/Β αναφέρεται ότι “πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος των εξήντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €), ενώ το ορθό είναι: “πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €).”
  • Ο χρόνος παράδοσης, της προμήθειας είναι οχτώ (8) μήνες όπως ορθά αναφέρεται στις σελ. 32 (άρθρο 23) και 43 ενώ εκ παραδρομής στις σελ. 5 και σελ. 42 αναφέρεται τέσσερις (4) μήνες.
  • Η προδιαγραφή 4.2 στη σελ. 43 δεν αφορά το είδος 3 άλλα τα είδη 1 & 2.
  • Στην σελ. 30 αναφέρεται ότι: «Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς την Αρχή» διορθώνεται ως εξής: «Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς την Αρχή». Το ποσοστό διορθώνεται αναλόγως σε οποιαδήποτε σημείο της διακήρυξης αναφέρεται.
  • Στην σελ. 30, στην παρ. 21.1 Εγγύηση Συμμετοχής αναφέρεται ότι «Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής». Το παραπάνω διαμορφώνεται ως εξής:

«Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται «εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και καθορίζεται σε (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν από τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από τα έγγραφα της σύμβασης εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης.

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων:

α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ή

β) παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, ή

γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά, ή

δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ή

ε) υπέβαλε μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2, ή

στ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται, με την επιφύλαξη της παρ. 2, στους λοιπούς προσφέροντες μετά από:

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης,

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών,

γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α’ 127), εφόσον απαιτείται.

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες σε περίπτωση:

α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και

β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.». Το κείμενο της διακήρυξης διορθώνεται αναλόγως σε οποιαδήποτε σημείο αναφέρεται η «εγγύηση συμμετοχής».

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

Με εκτίμηση,

Δρ. Μιχαήλ Ξανθάκης

Αν. Διευθυντής Φορέα Διαχείρισης

Εθνικού Δρυμού

Συνημμένα αρχεία
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Back To Top